2555-02-17

ความสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรให้เรียนรู้Tug on anything at all and you’ll find it connected to everything else in the universe.

จับดึงอะไรสักอย่างก็ได้ แล้วคุณจะพบว่ามันเชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล

John MuirA tree is known by its fruit; a man by his deeds. A good deed is never lost; he who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love.

รู้จักต้นไม้ที่ผลของมัน รู้จักคนที่การกระทำ การกระทำดีไม่เคยสูญเปล่า 
ผู้หว่านมารยาทเก็บเกี่ยวมิตรภาพ ผู้ปลูกความกรุณาสะสมความรัก

- Saint Basil นักบุญบาซิล สิ่งอ่อนที่สุดสยบสิ่งแข็งแกร่งที่สุดเสมอ

- เล่าจื๊อOur sins are more easily remembered than our good deeds.

คนจดจำบาปของเราได้ดีกว่าสิ่งดีๆ ที่เราทำ

- Democritus (460 BC - 370 BC)The smallest good deed is better than the grandest intention.

สิ่งดีๆ เล็กน้อยที่ได้ทำดีกว่าความตั้งใจใหญ่โตว่าจะทำ

- นิรนามSit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion...
 or you shall learn nothing. 

นั่งลงต่อหน้าข้อเท็จจริงเช่นเด็กๆ เตรียมพร้อมที่จะล้มเลิกความคิดที่นึกก่อนล่วงหน้า 
มิฉะนั้นท่านจะไม่มีวันเรียนรู้อะไร

- Thomas H. Huxley
(1825 - 1895)Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.

เวลาอาจทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นของผิวหนัง 
แต่การละทิ้งความกระตือรือร้นทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นของวิญญาณ

- Samuel UllmanThose who cannot remember the past are condemned to repeat it.

คนที่ไม่สามารถจดจำอดีตมักต้องเดินซ้ำเหตุการณ์เดิม

- George Santayana (1863 - 1952), 
The Life of Reason, Volume 1, 1905 Perfection is achieved, not when there is nothing more to add,
 but when there is nothing left to take away.

ความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นมิใช่เมื่อไม่มีอะไรใส่เพิ่มเข้าไป 
แต่เมื่อไม่มีอะไรเหลือให้เอาออกไปได้

- Antoine de Saint-ExuperyPleasure in the job puts perfection in the work.

ความสนุกกับงานทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่ทำ

- AristotleToo many people overvalue what they are not and undervalue what they are.

คนจำนวนมากตีค่าตนเองสูงเกินไปในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็น และต่ำไปในสิ่งที่เป็น

- Malcolm S. ForbesThere are countless ways of attaining greatness, but any road to reaching one’s maximum potential must be built on a bedrock of respect for the individual, a commitment to excellence, and a rejection of mediocrity.

มีหนทางมากมายนับไม่ถ้วนไปสู่ความยิ่งใหญ่ 
แต่ทางสายใดก็ตามที่พาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของใครคนหนึ่งต้องสร้างบนรากฐานแข็งแกร่งของความนับถือ การยึดมั่นในความเป็นเลิศ และการปฏิเสธเกณฑ์ปานกลาง

- Buck RodgersThe difference between greatness and mediocrity is often how an individual views a mistake.

ความแตกต่างระหว่างความยิ่งใหญ่กับความพื้นๆ บ่อยครั้งมาจากความแตกต่างของการมองจุดผิดพลาด

- นิรนามShame is a fitter and generally a more effectual punishment for a child than beating.

ความละอายเหมาะกว่าและโดยทั่วไปเป็นวิธีลงโทษเด็กที่ได้ผลกว่าการเฆี่ยน

- Samuel RichardsonShame may restrain what law does not prohibit.

ความละอายอาจช่วยควบคุมสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ห้าม

- Lucius Annaeus SenecaLife is like an onion; you peel off one layer at a time and sometimes you weep.

ชีวิตก็เหมือนหัวหอม คุณปอกมันทีละชั้น และบางครั้งคุณก็น้ำตาไหล

- Carl SandburgSome days are for living. Others are for getting through.

บางวันสำหรับอยู่ บางวันสำหรับผ่าน

- Malcolm ForbesJust living is not enough. One must have sunshine, freedom, and a little flower.

แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องได้รับแสงแดด มีเสรีภาพ และดอกไม้น้อยๆสักดอก

- Hans Christian AndersenThe goal of life is living in agreement with nature.

เป้าหมายของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ

- ZenoThe best of times is now.

เวลาที่ดีที่สุดคือวินาทีนี้

- Oprah WinfreyWhatever you are, be a good one.

คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เป็นให้ดี

- Abraham LincolnDo all things with love.

จงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจรัก

- Og MandinoLife without love is like a tree without blossoms or fruit.

ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ดอกหรือผล

- Kahlil GibranAdventure is the essence of life.

การผจญภัยคือองค์ประกอบสำคัญของชีวิต

- Dick RutanWe make a living by what we get, we make a life by what we give.

เรายังชีพด้วยสิ่งที่เราได้มา เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้ไป

- Winston ChurchillLife is the sum of all your choices.

ชีวิตคือผลรวมของทางเลือกทั้งปวงของคุณ

- Albert CamusBelieve in yourself and you can achieve greatness in your life.

เชื่อมั่นในตนเอง แล้วคุณจะสามารถพิชิตความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ

- Judy BlumeLife is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่มีไว้ให้แก้ หากแต่เป็นความจริงที่ต้องเผชิญ

- Soren KierkegaardHalf of the troubles of this life can be traced to saying yes too quickly and not saying no soon enough.

ครึ่งหนึ่งของความยุ่งยากในชีวิตสามารถสืบสาวได้ว่าเกิดจากการกล่าวคำว่า ได้ เร็วเกินไป 
และไม่กล่าวคำว่า ไม่ ให้เร็วทันการณ์

- Josh BillingsLife isn’t about finding yourself. Life’s about creating yourself.

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวตนของคุณ ชีวิตคือการสร้างสรรค์ตัวตนของคุณ

- George Bernard ShawIn the hour of adversity be not without hope, for crystal rain falls from black clouds.

ในห้วงยามแห่งความทุกข์จงอย่าสิ้นหวัง เพราะว่าประกายฝนพร่างพรายนั้นโปรยปรายจากกลุ่มเมฆดำ

- Persian poem The future is the past in preparation.

อนาคตคืออดีตที่เตรียมพร้อม

- Pierre DaeBreathing is the greatest pleasure in life. 

การสูดลมหายใจคือความเบิกบานใจสูงสุดแห่งชีวิต

- Giovanni PapiniWhenever I feel blue, I start breathing again. 

เมื่อใดที่ฉันรู้สึกหมองหม่น ฉันก็เริ่มสูดลมหายใจอีกครั้ง

- L. Frank BaumSmile, it's free therapy.

ยิ้มหน่อยนะ มันเป็นการเยียวยาที่ไม่เสียสตางค์

- Douglas Horton I like to be a free spirit. Some don't like that, but that's the way I am.

ฉันอยากมีจิตวิญญาณเสรี บางคนไม่ชอบแบบนั้น แต่นั่นคือแบบที่ฉันเป็น

- Princess DianaNature always wears the colors of the spirit.

ธรรมชาติจะแต่งแต้มด้วยสีสรรแห่งจิตวิญญาณเสมอ

- Ralph Waldo EmersonLove and desire are the spirit's wings to great deeds.

ความรักและจิตปรารถนาคือปีกแห่งจิตวิญญาณที่นำไปสู่การกระทำอันยิ่งใหญ่

- Johann Wolfgang von GoetheDifficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict. 

นัยแห่งความทุกข์ยากคือการปลุกเร้าจิตใจมิใช่ทำลายขวัญ จิตวิญญาณ
แห่งมนุษยชนจะแข็งแกร่งขึ้นได้ภายใต้ความขัดแย้ง

- William Ellery ChanningYour spirit is the true shield.

จิตวิญญาณแห่งเธอคือเกราะป้องกันอันแท้จริง

- Morihei UeshibaSpirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal.

จิตวิญญาณคือสิ่งที่จริงแท้และอมตะ วัตถุคือสิ่งที่ไม่จริงแท้และไม่จีรัง

- Mary Baker EddyThe spirit of self-help is the root of all genuine growth in the individual.

จิตวิญญาณแห่งการเกื้อกูลตนเองคือรากเหง้าของการเติบโตอันแท้จริงแห่งปัจเจกชน 

- Samuel SmilesThe spirit of truth and the spirit of freedom - these are the pillars of society.

จิตวิญญาณแห่งสัจจธรรมและจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพ คือเสาหลักแห่งสังคม

- Henrik IbsenLove is the force that ignites the spirit and binds teams together.

ความรักคือพลังที่จุดประกายจิตวิญญาณ และผนึกผสานกลุ่มคนเข้าด้วยกัน 

- Phil JacksonBreathing is more than just lungs inhaling and expelling. It is more about using life to its fullest. 

การสูดหายใจไม่ได้เป็นแค่การสูดลมเข้าและดันลมออกจากปอดเท่านั้น 
ทว่าหมายถึงการใช้ชีวิตให้มีความหมายสูงสุดมากกว่า 

- Byron PulsiferLearn to let go. That is the key to happiness.

เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง นั่นคือกุญแจสู่ความสุข

- The BuddhaHappiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

ความสุขก็คือ เมื่อสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณเอื้อนเอ่ย
 และสิ่งที่คุณปฏิบัติ สอดคล้องต้องกัน

- Mahatma GandhiWe are as happy as we make up our minds to be.

เรามีความสุขได้มากเท่าที่เราตกลงใจว่าจะมี

- Abraham LincolnWhoever is happy will make others happy, too.

ใครก็ตามที่มีความสุข ย่อมทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย

- Mark TwainWisdom is the supreme part of happiness.

ปัญญาคือสุขล้ำเลิศ

- SophoclesThose who bring sunshine into the lives of others,cannot keep it from themselves. 

ผู้ที่นำแสงตะวันมาสู่ชีวิตผู้อื่น ตัวเขาเองย่อมไม่อาจเลี่ยงหลบจากสัมผัสแห่งแสงนั้น

- James M. BarrieTo know, is to know that you know nothing. That is the meaning of true knowledge. 

ที่เรียกว่ารู้ก็คือการรู้ว่าเธอไม่รู้อะไรเลย นั่นคือความหมายของความรู้ที่แท้จริง

- SocratesThe beginning is the most important part of the work.

การเริ่มต้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน

- PlatoBe as you wish to seem. 

จงเป็นดั่งที่เธอปรารถนาจะเป็น

- SocratesNeither blame or praise yourself.

อย่าติเตียนหรือยกย่องตนเอง

- PlutarchBig results require big ambitions.

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่

- HeraclitusIn all things of nature there is something of the marvelous.

ในธรรมชาติทั้งมวล จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แสนวิเศษ

AristotleThere was never a genius without a tincture of madness.

อัจฉริยะไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการเติมแต่งของลูกบ้า

- AristotleNothing endures but change.

ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนนอกจากความเปลี่ยนแปลง 

- HeraclitusIf you wish to be a writer, write.

หากเธอปรารถนาที่จะเป็นนักเขียน ก็จงเขียน

- Epictetus
1 ความคิดเห็น:

 1. อยากจะเป็นผู้รู้ที่แท้จริงด้วยการไม่รู้อะไรเลยอย่างโสเครติสว่าไว้
  แต่ไม่สำเร็จ
  เพราะ... รู้ว่าชื่นชมสิ่งที่คุณรวบรวมมาให้อ่าน
  และเจริญใจกับภาพที่คัดสรรมา มากเลยค่ะ

  *

  ตอบลบ

2leep.com