2555-11-05

คนที่ถูกลืมในสังคม


   •ปัญหาเด็กเร่ร่อน• เป็นปัญหาที่มีมานาน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เป็นปัญหาสังคมที่เชื่อมโยงกับปัญหาอื่น ๆ การศึกษาวิถีชีวิตของเด็กเร่ร่อน ทุกแง่มุมจะทำให้รัฐและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและหันมาสนใจแก้ปัญหาอย่างรีบด่วนและจริงจังมากกว่าเดิม ปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นปัญหาที่พบได้ในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก โดยแต่ละประเทศต่างก็พยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมาตรการในการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ได้ผลในประเทศต่าง ๆ สามารถนำมาปรับใช้ได้กับประเทศไทย เราจึงได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อน เช่น การให้การศึกษา , การให้งานทำ, การให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน เด็กเร่ร่อนขอทาน การใช้แรงงานในเด็ก เป็นต้น
   อย่างไรก็ตามมีทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ทำงานด้านเด็กเร่ร่อนโดยตรง อาทิ UNICEF Thailand  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็ก  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นต้น ยังไม่รวมมูลนิธิฯและบ้านอื่นๆอีกมากมาย แต่กลับเห็นว่าปัญหาเด็กเร่ร่อนก็ไม่ลดลง ปัจจัยหนึ่งคงเป็นเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อปัญหาสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องออกจากบ้านมาเร่ร่อนและตกระกำลำบากในเมืองใหญ่ ซึ่งมีให้เห็นจนชาชินเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดากันไปแ้ล้ว หากจะหวังให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอยู่(ซึ่งทำงานอย่างเต็มที่แล้ว)แก้ไขโดยลำพัง โดยไม่มีนโยบายประกาศเรื่องปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นวาระแห่งชาติก็คงจะขับเคลื่อนได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพในประเทศเอง ทำให้ไม่มีหัวเรือใหญ่ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ปัญหาจึงถูกซุกไว้เพื่อรอการแก้ไขต่อไป..ข้อสังเกตคือไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่ประกาศจะแก้ปัญหานี้ รับอาสาจะสะสางปัญหาเรื่องนี้ภายในกี่ปี?ส่วนใหญ่เป็นนโยบายขายฝัน วันนี้พรุ่งนี้ ขายผ้าเอาหน้ารอดเสียมากกว่า!!
    หวังว่าเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแม้ว่าจะไม่เสียงดังไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างน้อยก็คงจะเป็นแสงสลัวอันสดใสที่ปลายอุโมงค์? ส่องสว่างให้เด็กเร่ร่อนรอวันให้เด็กเหล่านี้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวอันอบอุ่นและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของอนาคตต่อไป..
 

อ้างอิง : เปิดโลกเด็กเร่ร่อนในสังคมไทย ความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้
              ปัญหาครอบครัวกับเด็กเร่ร่อนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com