2554-09-05

คนที่แข็งแรงย่อมจะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดเมื่ออยู่แต่ลำพัง


“ภาษา/ถ้อยคำคือผู้กำกับดูแลโลก”

“Syllables govern the world
“ภาษา คือเครื่องมือส่งผ่านแนวคิดจากสมองฉันสู่สมองเธอโดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด”

“Language is the means of getting an idea from my brain into yours without surgery.”

~Mark Amidon
“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”

Mother Teresa
"One man's frankness is anotherman's vulgarity."

Kevin Smith

Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.

ผู้มีปัญญาเอ่ยวาจาเพราะมีบางสิ่งจะกล่าว คนเบาปัญญาเอ่ยวาจาเพราะต้องกล่าวบางสิ่งออกมา

Plato
Great minds talk about ideas, Average minds talk about things, small minds talk about other people.

ผู้มีจิตใจสูงส่งจะกล่าวถึงมโนคติทั้งหลาย ผู้มีจิตใจระดับกลางๆจะกล่าวถึงสรรพสิ่ง ผู้มีจิตใจอันต่ำต้อยด้อยค่าจะกล่าวถึงผู้อื่น

Unknown
It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.

 การกล่าวถึงศาสนาเป็นเรื่องง่าย แต่การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นเป็นเรื่องยาก

Ramakrishna
Don't talk about what you have done or what you are going to do.

อย่าพูดถึงสิ่งที่เธอได้ทำเสร็จแล้วหรือสิ่งที่เธอกำลังจะทำ

Thomas Jefferson
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it.
One must work at it.

เพียงการพูดถึงสันติภาพนั้นยังไม่พอ เราพึงมีความเชื่อในสันติภาพด้วย และเพียงการมีความเชื่อในสันติภาพนั้นก็ยังไม่พอ หากแต่เราจะต้องสรรค์สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นด้วย

Eleanor Roosevelt
Those who know don't talk.Those who talk don't know.

ผู้รู้ไม่กล่าวถ้อยคำ ผู้กล่าวถ้อยคำไม่รู้

Lao Tzu
Handle them carefully, for words have more power than atom bombs.

พึงใช้ถ้อยคำด้วยความระมัดระวัง เพราะพลังแห่งถ้อยคำนั้นยิ่งกว่าระเบิดปรมาณู

Pearl Strachan
We have two ears and one tongue so that we would listen more and talk less.

เรามีหูสองข้าง และมีเพียงหนึ่งลิ้น ดังนั้นเราจึงควรรับฟังให้มากกว่าพูด

Diogenes
Speech is the mirror of the soul; as a man speaks, so he is.

ถ้อยคำคือกระจกสะท้อนจิตวิญญาณ คำพูดของผู้คน คือตัวตนของเขาผู้นั้น

Publilius Syrus
Words are plentiful; deeds are precious.

ถ้อยคำวาจาไหลบ่าท่วมท้น การกระทำต่างหากที่ทรงคุณค่า

Lech Walesa
We do not need to proselytize either by our speech or by our writing.

We can only do so really with our lives.


เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือความเชื่อของผู้คน

ด้วยการใช้ถ้อยคำหรือข้อเขียนของเรา

เราสามารถจะทำเช่นนั้นได้ด้วยการใช้ชีวิตของเราเท่านั้นจริงๆ

Mahatma Gandhi
“Speech is the mirror of the soul.” 

Publilius Syrus
If you wouldn't write it and sign it, don't say it.

หากเธอไม่สามารถเขียนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และลงนามรับรองได้ จงอย่าเอ่ยสิ่งนั้นออกมา

Earl Wilson
Look at the trees, look at the birds, look at the clouds, 

look at the stars...and if you have eyes you will be able to see that the whole

existence is joyful. Everything is simply happy. Trees are happy for 

no reason; they are not going to become prime ministers or presidents

and they are not going to become rich and they will never have any bank balance.

Look at the flowers -for no reason.

It is simply unbelievable how happy the flowers are.


มองดูแมกไม้ มองดูฝูงนก มองดูก้อนเมฆ มองดูหมู่ดาว...หากมีดวงตา 

เธอย่อมจักแลเห็นว่า ความดำรงอยู่ทั้งมวลล้วนร่าเริงเบิกบาน

สรรพสิ่งทั้งนั้นมีความสุขเป็นธรรมดา มวลหมู่พฤกษามีความสุขเป็นธรรมชาติ

พวกเขามิได้มุ่งสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี

และพวกเขามิได้มุ่งสู่ความมั่งคั่งและก็ไม่มีวันที่จะครอบครองบัญชีเงินฝากใดๆ

มองดูหมู่มวลบุปผา - ด้วยจิตใจที่เปลือยเปล่า

เช่นนั้น...เธอจะแลเห็นความสุขอันเหลือเชื่อของดอกไม้ทั้งมวล

Osho
Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend - or a meaningful day. 

เพื่อนเก่าลาลับ เพื่อนใหม่ปรากฏ เฉกเช่นวารวัน วันเก่าผันผ่าน วันใหม่มาเยือน สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งนั้นมีความหมาย : เพื่อนผู้มีความหมาย หรือวันที่มีความหมาย

Dalai Lama

In life there are people that will hurt us and cause us pain,
but we must learn to forgive and forget and not hold grudges.

ในชีวิต จะมีคนที่ทำร้ายเราและทำให้เราเจ็บปวด
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยและลืมมันให้ได้ และไม่แค้นเคือง
In life there are mistakes we will make,
but we must learn from our wrongs and grow from them.

ในชีวิต ย่อมมีความผิดพลาดที่เราจะก่อขึ้น
แต่เราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและเติบโตขึ้นจากเรื่องราวเหล่านั้น
In life there are regrets we will have to live with, but we must learn to leave the past behind and realize it is something we can't change.

ในชีวิต เราจะต้องพบกับความเสียใจ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง
และยอมรับว่านั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
In life there are people we will lose forever and can't have back,but we must learn to let go & move on.

ในชีวิต จะมีคนที่เราต้องสูญเสียไปชั่วนิรันดร์และไม่อาจเรียกร้องให้คืนกลับมา
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมุ่งหน้าต่อไป

In life there are going to be obstacles that will cause interference,but we must learn to overcome these challenges and grow stronger.

ในชีวิต จะต้องมีอุปสรรคที่นำมาซึ่งเรื่องรบกวนจิตใจ
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าข้ามความท้าทายเหล่านี้และแข็งแกร่งขึ้น
In life there are fears that will hold us back from what we want,but we must learn to fight them with the courage from within.

ในชีวิต จะต้องมีความหวาดกลัวที่เหนี่ยวรั้งเราจากสิ่งที่เราปรารถนา
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความหาญกล้าภายในใจเรา
God holds our lives in his hands. He holds the key to our future. Only he knows our fate.

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประคองชีวิตของเราไว้ในอุ้งมือของท่าน ท่านคือผู้กำหนดอนาคตของเรา มีแต่ท่านเท่านั้นที่รู้ชะตาชีวิตของเรา
He see's everything and knows everything. Everything in life really does happen for a reason: "God's Reason".

ท่านมองเห็นทุกสิ่งและรู้ทุกอย่าง ทุกเรื่องราวในชีวิต แท้จริงล้วนอุบัติขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของมัน : “เหตุผลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์”
Things which you do not hope happen more frequently than things which you do hope.

สิ่งที่เธอไม่ได้คาดหวังมักจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าสิ่งที่เธอได้ตั้งความหวังไว้

Titus Maccius Plautus
Hope is like a road in the country; there was never a road, but when many people walk on it, the road comes into existence.

ความหวังก็เหมือนถนนในชนบท คือเดิมไม่เคยมีถนนมาก่อน แต่เมื่อหลายคนย่างเดินไปบนเส้นทางนั้น ถนนก็ปรากฏขึ้น

Lin Yutang
Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

เกือบทั้งหมดของเรื่องสำคัญๆในโลก สำเร็จลงได้โดยคนที่ยังคงไม่ละความพยายามในวาระที่ดูเหมือนจะไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่แล้ว

Dale Carnegie
Hope is grief's best music.

ความหวังคือเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในยามโศกตรม

Author Unknown
The grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for.

สาระสำคัญอันยิ่งใหญ่ของความสุขก็คือ การได้ทำอะไรบางอย่าง การได้รักอะไรบางสิ่ง และการมีความหวังในอะไรบางเรื่อง

Allan K. Chalmers
Hope is the only bee that makes honey without flowers.

ความหวังคือผึ้งชนิดเดียวที่สามารถสร้างน้ำผึ้งได้โดยไม่ต้องอาศัยดอกไม้

Robert Ingersoll
Hope for the best but prepare for the worst.

วาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

English Proverb
Once you choose hope, anything's possible.

เมื่อเธอเลือกที่จะหวังแล้ว อะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

Christopher Reeve
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning.

เรียนรู้จากอดีต ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน มีความหวังกับอนาคต สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม

Albert Einstein
While there's life, there's hope!

ตราบใดที่ชีวิตยังไม่สิ้น ตราบนั้นก็ยังมีความหวัง

Ancient Roman Saying
"Of all exercises walking is the best."

ในบรรดาการออกกำลังทั้งหลาย การเดินคือสิ่งที่ดีที่สุด

Thomas Jefferson (1786 letter)
"The sum of the whole is this: walk and be happy; walk and be healthy.
The best way to lengthen out our days is to walk steadily and with a purpose."

ผลลัพธ์ทั้งมวลคือ เดินพร้อมกับมีความสุข เดินพร้อมกับมีสุขภาพดี
วิธีที่ดีที่สุดในการยืดเวลาของเราออกไปคือ การเดินอย่างมั่นคงและมีจุดหมาย

Charles Dickens
"I have two doctors--my left leg and my right leg."

ผมมีหมอสองคนคือ ขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาของผม

George Trevelyan
"We must walk before we run."

เราต้องก้าวเดินก่อนที่จะวิ่ง

George Borrow, Lavengro
"I am a slow walker, but I never walk backwards."

ผมเป็นคนที่เดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง

Abraham Lincoln
“If you're walking down the right path and you're willing to keep walking,
eventually you'll make progress.

ถ้าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง และยินดีที่จะเดินต่อไป
ในที่สุดคุณก็จะพบกับความก้าวหน้า

Barack Obama
“If you don't like the road you're walking, start paving another one.

ถ้าคุณไม่ชอบใจถนนที่คุณกำลังเดินอยู่ จงเริ่มปูทางสายใหม่

Dolly Parton
“It is not talking but walking that will bring us to heaven.

ไม่ใช่การพูดคุย หากแต่เป็นการเดินที่จะพาเราไปสู่สรวงสวรรค์ได้

Matthew Henry
“My mother is a walking miracle.

แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้

Leonardo DiCaprio
“Stop talking. Start walking.

จงหยุดพูดแล้วเริ่มออกเดิน

L. M. Heroux
Walking is man's best medicine.

การเดินคือโอสถที่ประเสริฐสุดของมนุษย์

Hippocrates
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

การเดินอยู่กับเพื่อนท่ามกลางความมืดดีกว่าการเดินเพียงลำพังในที่สว่าง

Helen Keller
All things are difficult before they are easy.

ทุกเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องยากก่อนที่จะเป็นเรื่องง่าย

Thomas Fuller
Every noble work is at first impossible.

งานที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งทุกชิ้น จะดูเหมือนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นเสมอ

Thomas Carlyle
Find a job you like and you add five days to every week.

ค้นหางานที่คุณชื่นชอบ แล้วคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละห้าวัน

H. Jackson Brown, Jr.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

ผมไม่เคยล้มเหลว เพียงแต่ได้ค้นพบว่ามีกว่า 10,000 หนทางที่ไม่บังเกิดผล

Thomas A. Edison
Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.

ความเกียจคร้านอาจจะดูชวนหลงใหล แต่การงานต่างหากที่เป็นที่มาของความอิ่มเอมใจ

Anne Frank
The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับผลงานที่ดีในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานให้ดีในวันนี้

Elbert Hubbard
The harder I work, the luckier I get.

ยิ่งทำงานหนักขึ้นมากเพียงใด ฉันก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเพียงนั้น

Samuel Goldwyn
Do what you love. When you love your work, you become the best worker in the world.

จงทำในสิ่งที่คุณรัก เมื่อคุณรักงานของคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนทำงานที่ดีที่สุดในโลก

Uri Geller
I see what keeps people young: work!

ผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนดูอ่อนเยาว์ การงานนั่นเอง!

Ted Turner
The only place success comes before work is in the dictionary.

มีที่เดียวที่ความสำเร็จมาก่อนงาน คือในพจนานุกรม

Vince Lombardi
The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือการทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการสร้างความเพลิดเพลินลบเลือนไป

Arnold J. Toynbee
Work as though you would live forever, and live as though you would die today.
Go another mile!

จงทำงานราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะจากไปในวันนี้
สร้างความก้าวหน้าต่อไป!

Og Mandino
The amount of happiness that you had depends on the amount of freedom
you have in your heart.

“ความสุขที่เธอมี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเสรีภาพแห่งหัวใจของเธอ”

Thich Nhat Hanh
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.

“สิ่งที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดในโลก ไม่อาจมองเห็นหรือแตะต้องได้ ทว่าจักต้องสัมผัสรู้ด้วยหัวใจ”

Helen Keller
If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom?

“หากหัวใจของเธอคือภูเขาไฟอันร้อนระอุ เธอจักคาดหวังให้มีดอกไม้ผลิบานได้อย่างไร”

Kahlil Gibran
Only do what your heart tells you.

“จงทำแต่สิ่งที่หัวใจของเธอเรียกร้อง”

Princess Diana
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

“จงหล่อเลี้ยงหัวใจของเธอด้วยความรัก
 ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนกับสวนที่ไร้แสงตะวันในวาระที่ดอกไม้เหี่ยวเฉา”

Oscar Wilde
There is no charm equal to tenderness of heart.

“ไม่มีมนต์เสน่ห์ใดๆที่จะเทียมเทียบความอ่อนโยนแห่งหัวใจ”

Jane Austen
The less you open your heart to others, the more your heart suffers.

“ยิ่งเธอเปิดใจรับผู้อื่นน้อยลงเพียงใด หัวใจเธอก็ยิ่งจะปวดร้าวมากขึ้นเพียงนั้น”

Deepak Chopra
I try to teach my heart not to want things it can't have.

“ฉันพยายามจะสอนใจตัวเอง ไม่ให้ปรารถนาในสิ่งที่ฉันไม่อาจมีได้”

Alice Walker
In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.

“การสวดภาวนาด้วยหัวใจโดยปราศจากถ้อยคำใดๆ ดีกว่าการเปล่งวาจาภาวนาที่ไม่ได้มาจากใจ”

Mohandas Gandhi
If your heart is full, you don`t feel that hungry.

“หากหัวใจของเธอเต็มเปี่ยม เธอจะไม่รู้สึกหิวโหยเช่นนั้น”

H. H. Swami Tejomayananda
Without a rich heart, wealth is an ugly beggar.

“หากไร้ซึ่งหัวใจที่เอื้อเฟื้อ ความมั่งคั่งก็เป็นเพียงขอทานผู้อัปลักษณ์”

Ralph Waldo Emerson
“Wherever you go, go with all your heart.”

“ไม่ว่าจักไปแห่งใด จงไปด้วยหัวใจทั้งดวงของเธอ”

Confucius
Times don't change. Men do.

เวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง มนุษย์ต่างหากที่เปลี่ยนไป

Sam Levenson
To think too long about doing a thing often becomes its undoing.

การใช้เวลานานเกินไปเพื่อคิดว่าจะทำอะไรดี มักจะลงเอยด้วยการไม่ได้ทำอะไรเลย

Eva Young
Time and tide wait for no man.

เวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร

Geoffrey Chaucer
Time is a physician which heals every grief.

เวลาคือแพทย์ผู้เยียวยาทุกความโศกตรม

Diphilus
Men talk of killing time, while time quietly kills them.

มนุษย์พูดถึงการฆ่าเวลา ในขณะที่เวลาฆ่ามนุษย์อย่างเงียบเชียบ

Dion Boucicault
Lost time is never found again

เวลาที่สูญเสียไปแล้ว ไม่มีวันที่จะดึงกลับมาได้

Benjamin Franklin
Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you.

เวลาคือเหรียญแห่งชีวิตของคุณ และเป็นเหรียญเดียวที่คุณมี คุณคนเดียวเท่านั้นคือผู้กำหนดว่าจะใช้มันอย่างไร ขอให้ระวังให้ดี มิฉะนั้นจะมีคนอื่นมาใช้มันแทน

Carl Sandburg
Time is money.

เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Benjamin Franklin
The time to relax is when you don't have time for it.

วาระแห่งการพักผ่อน คือตอนที่คุณไม่มีเวลาที่จะพักผ่อน

Sidney J. Harris
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.

เวลาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ที่น่าเสียดายคือ ครูคนนี้ฆ่านักเรียนของเขาทุกคน

Louis Hector Berlioz
The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกยุคสมัย คือการที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนได้ เพียงเปลี่ยนแปลงทัศนคติเท่านั้น

Oprah Winfrey
There is time for everything.

มีเวลาเสมอสำหรับทุกสิ่ง

Thomas Edison

Knowledge is the food of the soul.

ความรู้คืออาหารของจิตวิญญาณ

Plato
Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live.

ผู้คนที่ไร้ค่ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อกินและดื่ม ผู้คนที่ทรงค่ากินและดื่มเพียงเพื่อมีชีวิต

Socrates
Let food be thy medicine, thy medicine shall be thy food.

จงใช้อาหารเป็นยา ยาของเธอจะเป็นอาหารของเธอ

Hippocrates
To a man with an empty stomach, food is god.

สำหรับคนที่ไม่มีอะไรตกถึงท้อง อาหารคือพระเจ้า

Mahatma Gandhi
Cultivation to the mind is as necessary as food to the body.

การอบรมบ่มเพาะจิตใจ มีความจำเป็นดุจเดียวกับการให้อาหารแก่ร่างกาย

Marcus Tullius Cicero
A house is not a home unless it contains food and fire for the mind as well as the body.

บ้านจะไม่เป็นบ้านถ้าขาดอาหารและพลังหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจ

Benjamin Franklin
When I get a little money I buy books; and if any is left I buy food and clothes.

เวลาที่ผมพอจะมีเงินบ้าง ผมจะซื้อหนังสือ และถ้ามีเงินเหลือ ผมก็จะซื้อเสื้อผ้าและอาหาร

Desiderius Erasmus
To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art.

การกินอาหารเป็นเรื่องจำเป็น แต่การกินอย่างผู้มีปัญญาเป็นศิลปะ

La Rochefoucauld
The food that enters the mind must be watched as closely as the food that enters the body.

อาหารที่เข้าสู่จิตใจจะต้องได้รับการใส่ใจอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย

Pat Buchanan
Words do two major things: They provide food for the mind and create light for understanding and awareness.

ถ้อยคำมีหน้าที่หลักสองอย่าง คือให้อาหารแก่จิตใจและสร้างแสงสว่างแห่งความเข้าใจและความตื่นรู้

Jim Rohn
Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper.

จงกินอาหารเช้าอย่างพระราชา กินอาหารกลางวันอย่างเจ้าชาย และกินอาหารเย็นอย่างยาจก

Adelle Davis
If you woke up breathing,congratulations! You have another chance."

“ถ้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ ก็ยินดีด้วย เพราะเธอกำลังได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง”

Andrea Boydston
"Breathing is the greatest pleasure in life."

“การสูดลมหายใจ คือความเบิกบานใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต”

Giovanni Papini
"Smile, breathe and go slowly."

“จงแย้มยิ้ม สูดลมหายใจ แล้วก้าวเดินช้าๆ”

Thich Nhat Hanh
"Life is movement-we breathe, we eat, we walk, we move!"

“ชีวิตคือการเคลื่อนไหว เราสูดหายใจ เรากิน เราเดิน เราเคลื่อนไหว”

John Pierrakos
“Breathing is more than just lungs inhaling and expelling. It is more about using life to its fullest.

“การสูดหายใจไม่ได้เป็นแค่การสูดลมเข้าและดันลมออกจากปอดเท่านั้น ทว่าหมายถึงการใช้ชีวิตให้มีความหมายสูงสุดมากกว่า”

Byron Pulsifer
“Shallow breathing is the root of all evil but conscious deep breathing restores and secures our souls.

“การหายใจตื้นๆคือรากเหง้าของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง แต่การสูดหายใจลึกๆอย่างมีสติ จะช่วยทะนุถนอมและพิทักษ์ดวงวิญญาณแห่งเรา”

Desmond Green 
“Breathing and thinking should go hand in hand.

“การสูดลมหายใจและการใช้ความคิดควรจะประสานสอดคล้องไปด้วยกัน”

Byron Pulsifer
While democracy must have its organization and controls, its vital breath is individual liberty.

“ในขณะที่ประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดระบบระเบียบและการกำกับดูแล ลมหายใจแห่งชีวิตของมันคือเสรีภาพของปัจเจกชน”

Charles Evans Hughes
“You have a choice. Live or die. Every breath is a choice. Every minute is a choice. To be or not to be.

“เธอมีทางเลือก คือเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีวิต ทุกลมหายใจหมายถึงทางเลือก 
ทุกนาทีก็หมายถึงทางเลือก คือเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะไม่เป็น”

Chuck Palahniuk
You're never promised your next breath.

“เธอไม่มีวันแน่ใจได้ว่าจะได้พบกับห้วงแห่งลมหายใจถัดไปหรือไม่”

Lenny Kravitz
A dot becomes a line, a line becomes a shape, shapes become patterns, patterns become artwork. One must always remember to start at the pure basics. In the end, you'll end up with a masterpiece."

“จากจุดๆหนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นเส้น จากเส้นๆหนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นรูปทรง จากรูปทรงๆหนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นรูปแบบ จากรูปแบบๆหนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นงานศิลปะ เราจึงต้องระลึกไว้เสมอว่าการเริ่มต้นต้องมาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆ สุดท้ายคุณจึงจะสำเร็จลงตรงงานชิ้นเอก”

Cettina Raccuia
" Between yesterday's regrets and tomorrow's dreams
Is today's opportunity."

“ระหว่างความเสียใจเมื่อวันวานกับความฝันของวันพรุ่งนี้ คือโอกาสของวันนี้”

Anonymous
" Vision + Sacrifice + Patience = SUCCESS"

“วิสัยทัศน์ + การอุทิศตน + ความอดทน = ความสำเร็จ”

Vern Ross
" In order to get what you've never had,
Do what you've never done."

“เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณไม่เคยมี จงทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำ”

Tockcey Smith
" If you are sitting, stand.
If you are standing, walk.
If you are walking, run.
If you are running then run faster."

“ถ้าคุณกำลังนั่งอยู่ จงลุกขึ้นยืน
ถ้าคุณกำลังยืนอยู่ จงออกเดิน
ถ้าคุณกำลังเดินอยู่ จงออกวิ่ง
ถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่ก็จงวิ่งให้เร็วขึ้น

Celal Kucuk
" You cannot change the world, but you can change what you do for the world."

“คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำเพื่อโลก
ใบนี้ได้”

Brian Aanestad
" I am what I am today because I worked hard yesterday."

“ที่ฉันเป็นฉันในวันนี้ ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันทำงานหนัก”

Larispique Philidor
" Confidence is as vital to success as oxygen is to the body."

“ความมั่นใจในตัวเอง มีความสำคัญต่อความสำเร็จดุจเดียวกับที่ออกซิเจน
มีความสำคัญต่อร่างกาย”

Raja Franklin
" A smile is a small curve that solves a big problem."

“รอยยิ้มคือเรียวโค้งเล็กๆที่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆได้”

Anonymous
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

ความสุข คือ เมื่อสิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำ สอดคล้องต้องกัน

Mohandas Gandhi
I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. 

The hundredth time I am right.

ผมคิดและก็คิดเป็นเดือนเป็นปี ใน 99 ครั้งจะมีข้อสรุปที่ผิดพลาด พอถึงครั้งที่ 100 ผมเป็นฝ่ายถูก

Albert Einstein
It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. 

If you think about that, you'll do things differently.

การสร้างชื่อเสียง ใช้เวลาถึง 20 ปี แต่สามารถถูกทำลายไปในเวลาเพียง 5 นาที ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็จะทำอะไรแตกต่างไป

Warren Buffett
When anger rises, think of the consequences.

เมื่อเริ่มรู้สึกโกรธ ขอให้คิดถึงผลที่จะติดตามมา

Confucius
I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot.

ผมมีความฝันมากมายในวัยเด็ก และผมคิดว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือจำนวนมาก

Bill GatesI think everyone should experience defeat at least once during their career.
You learn a lot from it.

ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนควรจะได้พบกับความพ่ายแพ้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในช่วงที่ทำการงานอาชีพ ท่านจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์นั้น

Lou Holtz
Remember happiness doesn't depend upon who you are or what you have;it depends solely on what you think.

ขอให้ระลึกว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เธอเป็นใคร หรือว่าเธอมีอะไร แต่ทว่าขึ้นอยู่กับว่าเธอคิดอะไรอยู่ต่างหาก

Dale Carnegie
The older I get, the more centered I become and the more I think I really know about myself. What I know is that what other people do doesn't really have any effect on me.

ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันก็ยิ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น และยิ่งใคร่ครวญมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ฉันรู้ก็คือ สิ่งที่ใครต่อใครทำนั้น อันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวฉันเลย

Oprah Winfrey
If you change the way you look at things, the things you look at change.

ถ้าเธอเปลี่ยนวิธีมองสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เธอมองก็จะเปลี่ยนไป

Dr. Wayne Dyer
I'd like to think I am taking people on a journey; I am not just entertaining people, but giving them something to think about when they leave.

ฉันชอบคิดว่าฉันกำลังนำผู้คนไปในการเดินทาง ฉันไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ฉันกำลังมอบอะไรบางอย่างให้พวกเขากลับไปคิดเมื่อแยกจากกัน

Madonna
“This life is a process of learning.

ชีวิตนี้คือกระบวนการแห่งการเรียนรู้

Lauryn Hill
“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

การเรียนรู้คือทรัพย์ซึ่งจะติดตามเจ้าของทรัพย์นั้นไปทุกหนทุกแห่ง”

Chinese Proverb
“Learning never exhausts the mind.

การเรียนรู้ไม่เคยทำให้จิตใจอ่อนล้า

Leonardo da Vinci
“There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้มิใช่เพียงการอ่านหนังสือ การสอบผ่าน แล้วสำเร็จการศึกษา ชีวิตทั้งชีวิต นับตั้งแต่ห้วงขณะที่คุณถือกำเนิด จนถึงวาระที่คุณสิ้นชีวิต นั่นแหละคือกระบวนการการเรียนรู้

Jiddu Krishnamurti
“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.

จงสร้างแรงปรารถนาแห่งการเรียนรู้ ถ้าทำได้คุณจะไม่มีวันหยุดเติบโต

Anthony J. D'Angelo
“Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.

ความสำเร็จคือผลของ ความสมบูรณ์แบบ การทำงานหนัก การเรียนรู้จากความล้มเหลว ความผูกพันอันเหนียวแน่น และความไม่ย่อท้อ

Colin Powell
“There are three ingredients in the good life: learning, earning and yearning.

ชีวิตที่ดีมีส่วนประกอบอยู่ 3 ด้านนั่นก็คือ การเรียนรู้ การหาเลี้ยงชีพ
และการมีความใฝ่ฝัน

Christopher Morley
“I'm still learning, you know. At 80, I feel there is a lot I don't know.

รู้ไหมว่าฉันยังคงเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อเข้าสู่วัย 80 ปี ฉันพบว่า
ยังมีอะไรอีกมากมายที่ฉันไม่รู้

Lena Horne
“Learn something new every single day. You will never get old if you do.

ถ้าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแต่ละวัน คุณก็จะไม่มีวันแก่

Lois Bey
“Change is the end result of all true learning.

ความเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ที่แท้

Leo Buscaglia
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

เรียนรู้จากอดีต มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีความหวังกับอนาคต สิ่งสำคัญคือ
จงอย่าหยุดตั้งคำถาม

Albert Einstein
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

มีชีวิตราวกับว่าคุณจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้ และเรียนรู้ประหนึ่งว่า
คุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์

Mahatma Gandhi
“Learning how to learn is life's most important skill.

การเรียนรู้วิถีแห่งการเรียนรู้คือทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิต

Tony Buzan

Nature and Books belong to the eyes that see them.

ธรรมชาติ และหนังสือเป็นสมบัติของดวงตาคู่ที่แลเห็น

Ralph Waldo Emerson
The eyes are the window of the soul.

ดวงตาคือหน้าต่างแห่งวิญญาณ

English Proverb
The eye of the master will do more work than both his hands.

สายตาของคุรุผู้ยิ่งใหญ่มีความหมายมากกว่างานที่ทำด้วยมือทั้งสองของท่าน

Benjamin Franklin
Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.

ทุกดวงตาที่ปิดอยู่มิได้หลับไหล และทุกดวงตาที่เปิดอยู่ก็มิได้แลเห็นเสมอไป

Bill Cosby
Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.

ความรู้คือดวงตาแห่งความปรารถนา ที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นผู้นำทาง แห่งวิญญาณ

Will Durant
Nature is not only all that is visible to the eye... it also includes the inner pictures of the soul.

ธรรมชาติมิได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น หากแต่ธรรมชาติยังโอบอุ้มรอยประทับด้านในทางจิตวิญญาณเอาไว้ด้วย

Edvard Munch
Even if your words are a lie, your eyes always tell the truth.

แม้ว่าเธอจะกล่าวถ้อยคำที่เป็นเท็จ แต่ดวงตาของเธอจะบ่งบอกความจริงเสมอ

Libby Saumur
It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.

เพราะสายตาของผู้อื่นนั่นเองที่สร้างความเดือดร้อนแก่เรา หากว่าฉันตาบอด ฉันก็คงไม่ต้องการทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ บ้านเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านที่สวยสดงดงาม

Benjamin Franklin
Example isn't another way to teach, it is the only way to teach.
Few are those who see with their own eyes and
feel with their own hearts.

การยกตัวอย่างมิได้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสอน หากเป็นเพียงวิธีเดียวในการสอน
ผู้ที่สามารถมองเห็นด้วยตาของตนเอง และสัมผัสรู้ได้ด้วยใจของตนเองนั้นมีอยู่ไม่มาก

Albert Einstein
Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.

อุปสรรคคือสิ่งที่ผู้คนมองเห็นในยามที่เขาไม่เพ่งมองไปที่เป้าหมายแห่งตน

Eli Joseph Cossman
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

การใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เพียงอย่างเดียว ย่อมจบลงด้วยความมืดบอด
แห่งโลกทั้งมวล

Mahatma Gandhi
“...ที่โลกของเราหมุนไปสู่ความเจริญได้ ก็เพราะหนังสือมีส่วนสร้างเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเขียนหนังสือในความหมายนี้เป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญ
แม้จะไม่ปรากฏชัดหรือเห็นผลทันตาเหมือนพลังอื่นๆ แต่ถ้าขาดหายไปเสียแล้วสังคมก็อาจจะเติบโตแบบแคระแกร็นหรือพิกลพิการ...”

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
I love to write. It's my first love.

ฉันรักที่จะเขียน เพราะการเขียนเป็นรักแรกพบของฉัน

Geddy Lee
Either write something worth reading or do something worth writing.

ถ้าไม่เขียนอะไรที่ควรค่าแก่การอ่าน ก็ทำอะไรสักอย่างที่ควรค่าแก่การเขียนถึง

Benjamin Franklin
If you must speak ill of another, do not speak it, write it in the sand
near the water's edge.

ถ้าเธอจะต้องพูดให้ร้ายใคร อย่าเอ่ยมันออกมา ขอให้เขียนข้อความนั้น
ลงบนผืนทรายที่ใกล้กับริมฝั่งน้ำ

Napoleon Hill
Write it on your heart that every day is the best day in the year.

จารึกลงในหัวใจของเธอว่า ทุกๆวันคือวันที่ดีที่สุดในรอบปี

Ralph Waldo Emerson
If you wish to be a writer, write.

หากเธอปรารถนาจะเป็นนักเขียน ก็ลงมือเขียนเลย

Epictetus
A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself.

นักดนตรีต้องสร้างเสียงเพลง ศิลปินต้องวาดภาพ กวีต้องขีดเขียน หากว่าเขาปรารถนาที่จะพบกับศานติแห่งตนในบั้นปลาย

Abraham Maslow
I write for the same reason I breathe - because if I didn't, I would die.

ผมเขียนหนังสือก็ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ผมหายใจ เพราะถ้าไม่ทำ ผมก็จะตาย

Isaac Asimov
Write to be understood, speak to be heard, read to grow...

เขียนเพื่อจะเป็นที่เข้าใจ พูดเพื่อจะเป็นที่ยลยิน อ่านเพื่อที่จะเติบโต

Lawrence Clark Powell
Write without pay until somebody offers to pay.

จงเขียนโดยไม่มีค่าตอบแทน จนกว่าจะมีใครเสนอค่าตอบแทนให้

Mark Twain
To write well, express yourself like common people, but think like a wise man. Or, think as wise men do, but speak as the common people do.

การเขียนที่ดี เป็นการแสดงออกอย่างคนธรรมดาๆ แต่คิดอย่างคนมีปัญญา หรือไม่ก็คิดอย่างคนมีปัญญา แต่พูดออกมาอย่างคนทั่วๆไป

Aristotle
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?

ไม่ว่าเธอจะอ่านถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์มากมายแค่ไหน ไม่ว่าเธอจะพร่ำพูดมากมายเพียงใด จะมีประโยชน์อะไร หากเธอไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้น

Buddha
If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it.

หากเธอมีศรัทธาในความเชื่อหรือศาสนาหนึ่งใด นั่นเป็นเรื่องดี แต่เธอก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งนั้น

Dalai Lama
Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

การทำความดีสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเรา และจุดประกายแห่งการสร้างความดีให้คนอื่นๆด้วย

Plato
The noblest worship is to make yourself as good and as just as you can.

การแสดงความนอบน้อมอันสูงยิ่งคือการทำตัวของเธอให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้

Isocrates
He who wishes to secure the good of others, has already secured his own.

ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะปกป้องสิ่งดีๆของคนอื่น ก็เท่ากับได้ปกป้องสิ่งดีๆสำหรับตัวเขาเองด้วย

Confucius
When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion.

เมื่อข้าพเจ้าทำความดี ข้าพเจ้าจะรู้สึกดี เมื่อข้าพเจ้าทำเรื่องไม่ดี ข้าพเจ้าก็จะรู้สึกไม่ดี
นั่นคือศาสนาของข้าพเจ้า

Abraham Lincoln
Honest disagreement is often a good sign of progress.

ความขัดแย้งที่สุจริตมักจะเป็นสัญญาณที่ดีของความก้าวหน้า

Mohandas Gandhi
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
.
ไม่มีอะไรที่ดีหรือไม่ดี แต่ความคิดของเราทำให้เป็นเช่นนั้น

William Shakespeare
"There is nothing too good to be true."

ไม่มีอะไรที่ดีเสียจนเป็นจริงไม่ได้

JJ Dewey
Diligence is the mother of good luck.

ความวิริยะอุตสาหะคือมารดาของความโชคดี

Benjamin Franklin
"แม่น้ำที่หลั่งไหลเปรียบเสมือนการปฏิบัติตน
สายน้ำที่ไหลผ่าน ทำให้เกิดการมีชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่ง

เปรียบเสมือนคุณธรรมที่ถึงแม้เส้นทางจะคดเคี้ยว แต่ก็มุ่งสู่จุดหมาย
เปรียบเสมือนอุดมการณ์ ถึงจะเผชิญกับหุบเขาสูงชัน ก็ไม่หวั่น

เปรียบเหมือนความกล้าหาญ
สายน้ำที่สงบนิ่ง ก็เปรียบเสมือนหลักธรรม

เพราะฉะนั้นคนเราจึงควรปฏิบัติตนเหมือนดั่งสายน้ำที่ให้คุณประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย"

ขงจื๊อ
We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

เราจะไม่มีวันได้พบกับสันติภาพจากโลกภายนอก จนกว่าเราจะได้สร้างสันติกับตัวเราเอง

Dalai Lama
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่เลือกสีผิว เชื้อชาติ ภาษาและประเทศ จึงมิใช่แค่จริยธรรมแบบพุทธเท่านั้น หากยังเป็นจริยธรรมสากลสำหรับโลกทุกยุคสมัยด้วย”

พระไพศาล วิสาโล
You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor.

เธอจะไม่มีวันทำอะไรในโลกนี้ได้โดยปราศจากความหาญกล้า
ความกล้าหาญคือสุดยอดคุณลักษณ์แห่งจิตใจ
รองลงมาจากเกียรติภูมิ

Aristotle
All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

โลกทั้งใบเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก
 แต่ก็เต็มไปด้วยหนทางแห่งการเอาชนะความทุกข์ยากเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

Helen Keller
Be the change that you want to see in the world.

จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เธออยากเห็นบนโลกใบนี้

Mohandas Gandhi
Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world.

ดิสนีย์แลนด์จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์
มันจะยังคงเติบโตต่อไปตราบเท่าที่โลกนี้ยังมีจินตนาการหลงเหลืออยู่

Walt Disney
When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.

เมื่อใดอำนาจแห่งความรักมีชัยเหนือความรักในอำนาจ เมื่อนั้นโลกก็จะพบกับสันติสุข

Jimi Hendrix
Change your thoughts and you change your world.

จงเปลี่ยนความคิดของคุณ แล้วโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไป

Norman Vincent Peale
Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

สิ่งสำคัญในโลกนี้เกือบทั้งหมดได้รับการรังสรรค์ให้สำเร็จโดยคนที่ยังคงพยายามต่อไป ในขณะที่แทบจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่

Dale Carnegie
“I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.

ฉันอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้
 แต่ฉันกลับพบว่าสิ่งเดียวที่ใครสักคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่ๆ คือตัวของเขาเอง

Aldous Huxley
"Lack of money is no obstacle. Lack of an idea is an obstacle."

การขาดเงินไม่ใช่อุปสรรค การขาดความคิดต่างหากที่เป็นอุปสรรค

Ken Hakuta
If you'd know the value of money, go and borrow some."

หากเธอยังไม่ตระหนักในค่าของเงิน ลองไปยืมเงินใครดูสิ

Benjamin Franklin
"A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don't need it."

ธนาคารคือสถานที่ซึ่งจะให้คุณยืมเงิน ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้มัน

Bob Hope
"A man is usually more careful of his money than he is of his principles."

มนุษย์มักจะมีความระมัดระวังกับเงินทองของเขามากกว่าหลักการสำคัญในชีวิต

Edgar Watson Howe
"The safest way to double your money is to fold it over and put it in your pocket."

วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเพิ่มเงินของคุณเป็นทวีคูณ ก็คือพับมันแล้วจับมันใส่กระเป๋า

Kin Hubbard
"Money is the opposite of the weather. Nobody talks about it, but everybody does something about it."

เงินแตกต่างจากลมฟ้าอากาศโดยสิ้นเชิง ไม่มีใครพูดถึงมัน แต่ทุกคนก็จะทำอะไรสักอย่างกับมัน

Rebecca Johnson
Not he who has much is rich, but he who gives much.

คนที่มีมากไม่ใช่คนร่ำรวย แต่คนที่ให้มากต่างหากที่ร่ำรวย

Erich Fromm
Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

เวลามีค่ากว่าเงินทอง คุณสามารถหาเงินให้มากขึ้นได้ แต่คุณจะทำให้มีเวลามากขึ้นไม่ได้

Jim Rohn
Never spend your money before you have it.

อย่าใช้จ่ายเงินของคุณจนกว่าคุณจะมีมันอยู่ในมือ

Thomas Jefferson
Money without brains is always dangerous.

การมีเงินโดยไร้สมองเป็นเรื่องอันตรายเสมอ.

Napoleon Hill
The poorest man I know is the man who has nothing but money.

คนที่ยากจนที่สุดที่ผมรู้จักคือคนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงิน

John D. Rockefeller
“Dreams are necessary to life.

ความฝันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต

Anais Nin
“Dreams are the touchstones of our character.

ความฝันคือสิ่งบ่งบอกตัวตนที่แท้ของเรา

Henry David Thoreau
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

ความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ เพียงเรากล้าที่จะมุ่งไปตามรอยฝันเหล่านั้น

Walt Disney
“People need dreams, there's as much nourishment in them as food.

ความฝันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน ในความฝันมีสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตดุจเดียวกับในอาหาร

Dorothy Gilman
“I don't design clothes, I design dreams.

ผมไม่ได้ออกแบบเสื้อผ้า ผมออกแบบความฝัน

Ralph Lauren
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

อนาคตเป็นของผู้ที่เชื่อในความงดงามแห่งความฝันของตน

Eleanor Roosevelt
“We all have dreams. But in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline, and effort.

เราทุกคนต่างมีความฝัน แต่เพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริง เราต้องทุ่มเททั้งความมุ่งมั่น การอุทิศตน การมีวินัยต่อตนเอง และความมานะพยายาม

Jesse Owens
“The supreme object of life is to live. Few people live. It is true life only to realize one's own perfection, to make one's every dream a reality.

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการมีชีวิตอยู่ มีคนไม่มากที่มีชีวิตอยู่ ชีวิตที่แท้คือการตระหนักในความถึงพร้อมแห่งตน ในการสานฝันทุกฝันให้เป็นจริงเท่านั้น

Oscar Wilde
“You are never too old to set another goal or to dream a new dream
.
ไม่มีคำว่าแก่เกินไปสำหรับคุณในการสร้างเป้าหมายใหม่หรือฝันถึงความฝันใหม่ของคุณ

C.S. Lewis
“A man’s dreams are an index to his greatness.

ความฝันของใครคนหนึ่ง คือเครื่องบ่งชี้ความยิ่งใหญ่ของใครคนนั้น

Zadok Rabinowitz
“เรามีพลังอำนาจในการวาด สร้าง และทำให้เกิดสันติภาพขึ้นได้ เมื่อเรากลับมาสู่กายและพบความตึงเครียดและความเจ็บปวดอยู่ในกายของเรา สิ่งที่เราต้องการคือการผ่อนคลายด้วยการหายใจอย่างมีสติ ในพระสูตรอาณาปาณสติ พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเราถึงวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดและความเจ็บปวดของร่างกาย ด้วยการหายใจ”

Thich Nhat Hanh
“Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.

การกล่าววาจาที่นำมาซึ่งสันติสุขเพียงคำเดียว ดีกว่าการกล่าววาจาที่ไร้แก่นสารเป็นพันคำ

Buddha
“Peace begins with a smile.

สันติภาพเริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม

Mother Teresa
“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.

ความสงบ สันติ ไม่อาจได้มาด้วยความรุนแรง หนทางเดียวแห่งการได้มาคือ ความเข้าใจ

Albert Einstein
“Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.

มองเห็นภาพผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เธออาจจะเห็นว่าฉันเป็นนักฝัน แต่มิได้มีฉันเพียงคนเดียวที่ฝันเช่นนี้ หวังว่าวันหนึ่งเธอก็จะเข้ามาร่วมฝันกับเรา เมื่อนั้นโลกนี้ก็จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

John Lennon
“Here men from the planet Earth first set foot upon the Moon. July 1969 AD. We came in peace for all mankind.

ณ ที่นี้ มนุษย์จากโลกได้ย่างเท้าก้าวแรกลงบนดวงจันทร์ เดือน กรกฎาคม 1969 เรามาที่นี่เพื่อสันติภาพของมวลมนุษยชาติ

Neil Armstrong
“Here men from the planet Earth first set foot upon the Moon. July 1969 AD. We came in peace for all mankind.

ณ ที่นี้ มนุษย์จากโลกได้ย่างเท้าก้าวแรกลงบนดวงจันทร์ เดือน กรกฎาคม 1969 เรามาที่นี่เพื่อสันติภาพของมวลมนุษยชาติ

Neil Armstrong
“It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.

เพียงการพูดถึงสันติภาพเท่านั้นยังไม่พอ เราต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นด้วย และการมีความเชื่อในสันติภาพก็ยังไม่พอ เราต้องลงมือทำภารกิจของสันติภาพด้วย

Eleanor Roosevelt
“Nobody can bring you peace but yourself.

ไม่มีใครนำความสงบสันติมาให้แก่เธอได้นอกจากตัวเธอเอง

Ralph Waldo Emerson
“I would rather have peace in the world than be President

ข้าพเจ้าปรารถนาให้โลกนี้มีสันติภาพ มากกว่าการเป็นประธานาธิบดี

Harry S. Truman
“Peace is our gift to each other.

สันติสุขคือของขวัญที่เรามอบให้แก่กันและกันได้

Elie Wiesel
We know more about war than we know about peace, more about killing than we know about living.

เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสงครามมากกว่าที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสันติภาพ เรารู้เรื่องการทำลายชีวิต มากกว่าที่เรารู้เรื่องการมีชีวิตอยู่

Omar N. Bradley
“ถ้าวัยรุ่นจะมีความรักไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในความรักนั้นต้องมีสติอยู่เสมอไป ความรักเปรียบเหมือนมงกุฎที่ใครๆ อยากนำมาสวมหัว แต่ต้องดูให้ดีว่ามงกุฎบางชนิดเป็นมงกุฎหนาม สวมไม่เป็นอาจจะถูกหนามทิ่มแทง

ได้ ดังนั้น ถ้ารักอย่างไม่มีสติ พอมีความรักก็จะยอมทำตัวเองให้ได้ดั่งใจคนอื่น ถ้ามีความรักแล้วเริ่มสูญเสียตัวเองเพราะคนอื่นเรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แสดงว่าเป็นความรักที่ขาดสติ”

ว. วชิรเมธี
A crown is merely a hat that lets the rain in.

มงกุฎเป็นเพียงหมวกที่กันฝนไม่ได้

Frederick The Great
A crown, if it hurts us, is not worth wearing.

ถ้าสวมมงกุฎแล้วมันทำให้เจ็บ ก็ไม่เห็นจะน่าสวม

Pearl Bailey
Being champion is all well and good, but you can't eat a crown.

การเป็นแชมเปี้ยนน่ะดีไปหมดทุกอย่าง แต่เธอก็กินมงกุฎเข้าไปไม่ได้

Althea Gibson
Old age: the crown of life, our play's last act.

ความมีอายุ : มงกุฎแห่งชีวิต ละครฉากสุดท้ายของเรา

Marcus Tullius Cicero
“My crown is called content, a crown that seldom kings enjoy.

มงกุฎของฉันมีชื่อว่าความพอใจ เป็นมงกุฎที่กษัตริย์ไม่กี่พระองค์จะยินดี

William Shakespeare
"Arrogance is a kingdom without a crown."

ความเย่อหยิ่ง คืออาณาจักรที่ไร้มงกุฎ

American proverb

Give way to your opponent; thus will you gain the crown of victory.

จงให้โอกาสแก่คู่ต่อสู้ของคุณ เช่นนั้นแล้วคุณก็จะได้มาซึ่งมงกุฎแห่งชัยชนะ

Ovid
“The crown of literature is poetry.

มงกุฎแห่งวรรณกรรมคือกวีนิพนธ์

William Somerset Maugham
"Time is like a river - it flows by and doesn't return."

เวลาก็เหมือนกับแม่น้ำ มันเคลื่อนไปโดยไม่มีวันหวนคืนกลับ

Chinese proverb
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

เราไม่สามารถกำจัดความมืดด้วยความมืด มีแต่แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่อาจผลักไสความเกลียดชัง มีแต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้

Martin Luther King, Jr.
Love is not consolation. It is light.

ความรักไม่ใช่สิ่งประโลมใจ หากแต่เป็นแสงสว่าง

Friedrich Nietzsche
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

การเดินไปกับเพื่อนในที่มืด ดีกว่าการเดินเพียงลำพังในที่แจ้ง

Helen Keller
Edison failed 10, 000 times before he made the electric light. Do not be discouraged if you fail a few times.

เอดิสันล้มเหลวนับหมื่นครั้งก่อนที่เขาจะคิดค้นหลอดไฟสำเร็จ
อย่าท้อแท้ถ้าคุณเพิ่งจะล้มเหลวเพียงไม่กี่ครั้ง

Napoleon Hill
What is to give light must endure burning.

สิ่งที่ให้แสงสว่างจะต้องทานทนต่อการเผาไหม้

Viktor E. Frankl
Light tomorrow with today!

จุดประกายส่องสว่างวันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้

Elizabeth Barrett Browning
An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight... the truly wise person is colorblind.

คนที่มองโลกแง่ดีคือคนที่มองเห็นแสงสีเขียวทุกหนแห่ง ในขณะที่คนที่มองโลกแง่ร้ายก็จะมองเห็นไฟสีแดงที่บอกให้หยุดเท่านั้น ...ผู้มีปัญญาที่แท้จะตาบอดสี

Albert Schweitzer
There is no knowledge, no light, no wisdom that you are in possession of, but what you have received it from some source.

ไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีปัญญาใดๆที่คุณครอบครองเป็นเจ้าของ หากแต่คุณได้รับมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งต่างหาก

Brigham Young
For me, singing sad songs often has a way of healing a situation. It gets the hurt out in the open into the light, out of the darkness.

สำหรับฉัน มีอยู่บ่อยครั้งที่การรัองเพลงเศร้าๆเป็นหนทางหนึ่งในการเยียวยาวาระในชีวิต มันช่วยผลักความเจ็บปวดที่ขังตัวอยู่ในความมืด ให้เผยตัวออกมาสู่แสงสว่าง

Reba McEntireA good beginning makes a good ending.

การเริ่มต้นที่ดีส่งผลให้มีการสิ้นสุดที่ดี

English Proverb
“The way to get started is to quit talking and begin doing.

วิธีเริ่มงานคือหยุดพูดแล้วเริ่มลงมือทำเลย

Walt Disney
“When you confront a problem you begin to solve it.

เมื่อเธอเผชิญหน้ากับปัญหา นั่นคือการเริ่มแก้ปัญหาของเธอ

Rudy Giuliani
“It is impossible to begin to learn that which one thinks one already knows.

เป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้ว

Epictetus
“The beginning is the half of every action.

การเริ่มต้นหมายถึงครึ่งหนึ่งของการทำงานทุกอย่าง

Greek Proverb
“While we are making up our minds as to when we shall begin. The opportunity is lost.

ระหว่างที่เรามัวแต่ตัดสินใจว่าจะเริ่มทำตอนไหนดี โอกาสก็หลุดลอยไป

Marcus Fabius Quintilian
“I spend eight months outlining and researching the novel before I begin to write a single word of the prose.

ผมใช้เวลา 8 เดือนในการวางโครงเรื่องและทำวิจัยเกี่ยวกับนิยายที่จะเขียน
ก่อนที่ผมจะเริ่มลงมือเขียนถ้อยคำคำแรกของเรื่องราว

Jeffery Deaver
“The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.

โศกนาฏกรรมของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่การที่ชีวิตจบลงเร็วเกินไป แต่อยู่ที่การที่เรามัวแต่รอจะเริ่มใช้ชีวิตอยู่เป็นนานต่างหาก

W. M. Lewis quotes
“When you cease to make a contribution, you begin to die.

เมื่อเธอหยุดการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ เมื่อนั้นเธอก็เริ่มจะสิ้นชีวิต

Eleanor Roosevelt
A journey of a thousand miles must begin with a single step.

การเดินทางเป็นพันไมล์ต้องเริ่มจากการย่างเท้าหนึ่งก้าว

Lao Tsu
Time and tide wait for no man.

เวลาและวารีไม่เคยรอใคร

Geoffrey Chaucer
Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.

การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดขึ้น ถ้าเราเฝ้ารอคอยใครอื่นสักคนหรือวาระอื่นอยู่ เราคือคนที่เรารออยู่ เราคือการเปลี่ยนแปลงที่เราแสวงหา

Barack Obama
There is so much that we need to do for our country. I don't think that we can afford to wait.

มีอะไรมากมายที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อประเทศชาติของเรา ฉันคิดว่าเราไม่อาจจะรออีกต่อไป

Daw Aung San Suu Kyi
The things that come to those who wait, may be the things left by those who were there first.

สิ่งซึ่งเป็นของผู้ที่มัวแต่รอ อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งไปถึงก่อนเหลือไว้

Steven Tyler
But the important thing about learning to wait, I feel sure, is to know what you are waiting for.

ฉันแน่ใจว่าสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะรอ คือการรู้ว่าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่

Anna Neagle
Let us not be content to wait and see what will happen,
but give us the determination to make the right things happen.

เราไม่น่าจะพอใจกับการรอคอยและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
 แต่น่าจะมีความมุ่งมั่นในการทำให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้น

Horace Mann
You usually have to wait for that which is worth waiting for.

เธอควรจะรอคอยสิ่งที่ควรค่าแก่การรอคอย

Craig Bruce
A healthy attitude is contagious but don't wait to catch it from others. Be a carrier.

ทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้ แต่อย่ารอจนกว่าจะไปติดมาจากคนอื่น จงลุกขึ้นมาเป็นพาหะ

Tom Stoppard
For me, songwriting is something I have to do ritually. I don't just wait for inspiration; I try to write a little bit every day.

สำหรับฉัน การแต่งเพลงเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันต้องทำดุจพิธีกรรม ฉันไม่อาจรอให้มีแรงบันดาลใจ แต่พยายามจะเขียนไปทีละน้อยทุกๆวัน

Sean Lennon
As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.

เมื่อฉันมีอายุมากขึ้น ฉันให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้คนพูดน้อยลง
ฉันเพียงแต่เฝ้ามองสิ่งที่พวกเขาทำ

Andrew Carnegie
I hope our wisdom will grow with our power, and teach us, that the less we use our power the greater it will be.

ผมหวังว่าปัญญาของเราจะเติบใหญ่ไปพร้อมกับอำนาจที่เรามี และสอนให้เรารู้ว่า ยิ่งใช้อำนาจของเราให้น้อยลงเท่าไร เราก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเพียงนั้น

Thomas Jefferson
Treat all men alike. Give them the same law. Give them an even chance to live and grow.

ปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมือนกัน ใช้กฏหมายเดียวกันกับพวกเขา ให้โอกาสในการใช้ชีวิตและเติบโตที่เท่าเทียมกันแก่พวกเขา

Chief Joseph
Solitary trees, if they grow at all, grow strong.

ต้นไม้ที่ยืนต้นเพียงลำพัง ถ้าหากมีโอกาสจะโต ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Winston Churchill
Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.

เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปิน ปัญหาคือทำอย่างไรจึงจะคงความเป็นศิลปินไว้ได้ในวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่

Pablo Picasso

When I grow up I want to be a little boy.

ตอนที่ผมโตขึ้น ผมอยากจะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ

Joseph Heller
Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.

จุดไฟปรารถนาในการเรียนรู้ให้ลุกโชน ถ้าเธอทำได้ เธอจะไม่มีวันหยุดเติบโต

Anthony J. D'Angelo
Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.

ถ้าเธอไม่พยายามทำอะไรที่เหนือไปจากสิ่งที่เธอชำนาญแล้ว เธอก็จะไม่มีวันเติบโต

Ralph Waldo Emerson
It is only because of problems that we grow mentally and spiritually.

อันเนื่องมาจากนานาปัญหาโดยแท้ ที่ส่งผลให้เราเติบโตทั้งด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ

M. Scott Peck
Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

ความสัตย์ซื่อคือบทแรกในตำราแห่งปัญญา

Thomas Jefferson
'Classic.' A book which people praise and don't read.

“คลาสสิค” คือหนังสือที่ผู้คนยกย่องและไม่เคยอ่าน

Mark Twain
You cannot open a book without learning something.

เธอไม่อาจเปิดหนังสือโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างเลย

Confucius
There is no friend as loyal as a book.

ไม่มีเพื่อนคนไหนที่จะภักดีต่อเราเท่าหนังสือ

Ernest Hemingway
A book is a gift you can open again and again.

หนังสือคือของขวัญที่คุณสามารถเปิดแล้วเปิดอีก

Garrison Keillor
The telephone book is full of facts, but it doesn't contain a single idea.

สมุดโทรศัพท์เต็มไปด้วยข้อเท็จจริง แต่ในนั้นไม่มีความคิดอะไรบรรจุอยู่แม้ความคิดเดียว

Mortimer Adler
A home without books is a body without soul.

บ้านที่ไม่มีหนังสือก็เหมือนร่างกายที่ไร้วิญญาณ

Marcus Tullius Cicero
Wear the old coat and buy the new book.

สวมเสื้อโค้ทเก่าๆและซื้อหนังสือเล่มใหม่

Austin Phelps
Life-transforming ideas have always come to me through books.

แนวคิดที่เปลี่ยนปรับหนทางชีวิตมักจะมาสู่ฉันจากการอ่านหนังสือเสมอ

Bell Hooks
Every day we should hear at least one little song, read one good poem, see one exquisite picture, and, if possible, speak a few sensible words.

ในแต่ละวัน เราควรจะได้ฟังเพลงอย่างน้อยที่สุดสักหนึ่งเพลง อ่านบทกวีดีๆสักหนึ่งบท ดูรูปที่งามวิจิตรสักหนึ่งรูป และถ้าเป็นไปได้ เอ่ยถ้อยคำที่มีความหมายสักสองสามคำ

Johann Wolfgang Von Goethe
My goal in life is to give to the world what I was lucky to receive: the ecstasy of divine union through my music and my dance.

เป้าหมายในชีวิตของผมคือการมอบสิ่งที่ผมโชคดีที่ได้รับแก่เพื่อนร่วมโลก นั่นคือสายใยศักดิ์สิทธิ์แห่งความรื่นรมย์ ผ่านเสียงเพลงและการเต้นของผม

Michael Jackson
Music's always been really cathartic. It's the best drug for me to get away from the everyday pressures just for a second via a good song.

ดนตรีคือเครื่องผ่อนคลายอารมณ์อันแท้จริงเสมอมา มันคือยาที่ดีที่สุดที่ช่วยฉันให้หลุดพ้นจากความบีบคั้นในแต่ละวัน เพียงได้ฟังเพลงดีๆสักชั่วขณะหนึ่ง

Ville Valo
A painter paints pictures on canvas. But musicians paint their pictures on silence.

จิตรกรวาดภาพบนผืนผ้าใบ แต่นักดนตรีวาดภาพของพวกเขาบนความเงียบ

Leopold Stokowski
If the King loves music, it is well with the land.

ถ้าพระเจ้าแผ่นดินรักเสียงดนตรี คุณูปการจะเป็นของแผ่นดินนั้น

Mencius
Without music life would be a mistake.

หากปราศจากดนตรี ชีวิตอาจผิดพลาดได้

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Music is the poetry of the air.

ดนตรีคือบทกวีในอากาศ

Richter
Music is the medicine of the breaking heart.

ดนตรีคือเครื่องเยียวยาหัวใจที่แตกสลาย

Leigh Hunt
Music has been my playmate, my lover, and my crying towel.

ดนตรีเป็นทั้งเพื่อนเล่น สุดที่รัก และผ้าซับน้ำตาของฉัน

Buffy Sainte-Marie

Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.

ความรักคือผลไม้ที่ออกผลทุกฤดูกาลวารวัน และอยู่ในเอื้อมมือของทุกคน

Mother Teresa

Silence at the proper season is wisdom, and better than any speech.

ความเงียบในห้วงเวลาอันเหมาะสมคือวิถีแห่งปัญญา และดีกว่าการกล่าวถ้อยคำใดๆ

Plutarch
The season of failure is the best time for sowing the seeds of success.

วาระที่ล้มเหลวคือเวลาที่ประเสริฐสุดสำหรับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ

Paramahansa Yogananda
Patience is a flower that does not grow in everyone's garden.

ความอดทนเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ขึ้นในสวนของทุกคน

English proverb
Farmers only worry during the growing season, but townspeople worry all the time.

ชาวนาเป็นกังวลเฉพาะในระหว่างฤดูเพาะปลูก แต่คนเมืองจะเป็นกังวลตลอดเวลา

Edgar Watson Howe
We know the past but cannot control it. We control the future but cannot know it.

เรารู้จักอดีต แต่ไม่อาจควบคุมมันได้ เราควบคุมอนาคต แต่ก็ไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้

Claude Shannon
Everyone has his day and some days last longer than others.

ทุกคนต่างก็มีวันของตน และมีบางวันที่ยาวนานกว่าวันอื่นๆ

Winston Churchill
Time discovers truth. Time heals what reason cannot.

เวลาจะทำความจริงให้ปรากฏ และจะเยียวยาสิ่งที่เหตุผลไม่อาจเยียวยาได้

Seneca
Live each day as if it be your last.

ใช้ชีวิตในแต่ละวัน ประหนึ่งว่ามันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณ

Marcus Aurelius
Time is a great healer, but a poor beautician.

เวลาเป็นผู้เยียวยาที่ดี แต่เป็นช่างเสริมสวยที่ไม่เอาไหน

Lucille S. Harper
The future starts today, not tomorrow.

อนาคตเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้

Pope John Paul II
The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted.

โรคที่เป็นปัญหาที่สุดในวันนี้ ไม่ใช่โรคเรื้อน หรือวัณโรค หากแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นที่ต้องการ

Mother Teresa
Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

ใช้ชีวิตเสมือนว่าเธอจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์

Mahatma Gandhi
Yesterday is but today's memory, and tomorrow is today's dream.

เมื่อวานนี้เป็นเพียงความทรงจำของวันนี้ และวันพรุ่งนี้ก็คือความฝันของวันนี้

Kahlil Gibran
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม

Albert Einstein
Never leave that till tomorrow which you can do today.

อย่าทิ้งไว้จนถึงพรุ่งนี้ ถ้าคุณทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้

Benjamin Franklin
The future belongs to those who prepare for it today.

อนาคตเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับมันตั้งแต่วันนี้

Malcolm X
The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.

คนที่ก้าวไปเพียงลำพังสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้
แต่คนที่เดินทางร่วมกับคนอื่นตัองรอจนกว่าคนอื่นๆจะพร้อม

Henry David Thoreau
Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

ใครคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในวันนี้ก็เพราะใครคนนั้นได้ปลูกต้นไม้ไว้นานแล้ว

Les Brown
I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.

ผมชอบฟัง ผมเรียนรู้อย่างมหาศาลจากการฟังอย่างตั้งใจ คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับฟัง

Ernest Hemingway
If you wish to know the mind of a man, listen to his words.

หากคุณอยากจะหยั่งรู้ถึงจิตใจใครสักคน จงรับฟังคำพูดของเขา

Johann Wolfgang von Goethe
For me, life is writing and I can do it anywhere. It doesn't matter where I am.
I listen. I write. I live.

สำหรับฉัน ชีวิตคืองานเขียน และฉันสามารถจะเขียนได้ทุกหนแห่ง
ไม่สำคัญว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหน
 ฉันรับฟัง ฉันเขียน และฉันมีชีวิต

Maynard James Keenan
Don't worry that children never listen to you; worry that they are always watching you.

อย่ากังวลเลยว่าเด็กไม่ยอมรับฟังคุณ เป็นกังวลว่าพวกเขาเฝ้ามองคุณอยู่เสมอดีกว่า

Robert Fulghum
Never, never listen to anybody that try to discourage you.

อย่า อย่าฟังใครทั้งนั้นที่พยายามจะทำให้คุณหมดกำลังใจ

Mariah Carey
Listen to your intuition. It will tell you everything you need to know.

จงรับฟังปัญญาหยั่งรู้ของคุณเอง มันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้แก่คุณ

Anthony J. D'Angelo
Listen to the sound of silence.

จงรับฟังเสียงแห่งความเงียบ

Paul Simon
Listen to advice, but follow your heart.

จงรับฟังคำชี้แนะ แต่ทำตามหัวใจของคุณ

Conway Twitty
Most of the successful people I've known are the ones who do more listening than talking.

ผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมรู้จัก เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูด

Bernard M. Baruch
Throw off your worries when you throw off your clothes at night.

โยนความกังวลของคุณทิ้งไปในตอนที่คุณเหวี่ยงเสื้อผ้าของคุณทิ้งในเวลากลางคืน

Napoleon Bonaparte
A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.

ใครคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาตื่นนอนตอนเช้า เข้านอนตอนกลางคืน 
และในระหว่างนั้นก็ทำสิ่งที่เขาต้องการทำ

Bob Dylan
The day, water, sun, moon, night - I do not have to purchase these things with money.

เวลากลางวัน สายน้ำ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เวลากลางคืน – ฉันไม่ต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ด้วยเงินตรา

Plautus
I've loved the stars too fondly to be fearful of the night.

ฉันหลงรักดวงดาวมากเกินกว่าที่จะหวาดกลัวราตรีกาล

Galileo Galilei
To me, every hour of the day and night is an unspeakably perfect miracle.
สำหรับผม ทุกชั่วโมงในแต่ละวันและแต่ละคืนคือความมหัศจรรย์เยี่ยมยอดที่ไม่อาจจะหาถ้อยคำมาพรรณนาได้

Walt Whitman
I often think that the night is more alive and more richly colored than the day.

ฉันคิดเสมอว่า เวลากลางคืนมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยแสงสีมากกว่าเวลากลางวัน

Vincent Van Gogh
I stayed in a really old hotel last night. They sent me a wake-up letter.

เมื่อคืนนี้ผมค้างคืนในโรงแรมที่เก่าจริงๆ เขาส่งจดหมายมาปลุกผม

Steven Wright
Every single night I'm nervous. You never know how the audience is going to react.

ทุกๆคืนฉันจะรู้สึกตื่นเต้นเสมอ คุณไม่มีวันจะรู้หรอกว่าคนดูจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

Vivien Leigh
I saved a girl from being attacked last night. I controlled myself.

เมื่อคืนนี้ผมได้ช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้พ้นจากการถูกทำร้าย ผมควบคุมตนเองได้สำเร็จ

Rodney Dangerfield
I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

ฉันได้ยินแล้วฉันก็ลืม ฉันเห็นแล้วฉันก็จำ ฉันลงมือทำแล้วฉันก็เข้าใจ

Confucius
It is a terrible thing to see and have no vision.

การมองเห็นโดยปราศจากวิสัยทัศน์เป็นสิ่งเลวร้าย

Helen Keller
The farther backward you can look, the farther forward you can see.

ยิ่งคุณสามารถมองย้อนกลับไปได้ไกลเพียงไหน คุณก็ยิ่งสามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลเพียงนั้น

Winston Churchill
I like to see a man proud of the place in which he lives. I like to see a man live so that his place will be proud of him.

ฉันอยากจะเห็นใครคนหนึ่งภูมิใจในสถานที่ซึ่งเขาใช้ชีวิต ฉันอยากจะเห็นใครคนหนึ่งใช้ชีวิตจนสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับสถานที่ซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่

Abraham Lincoln
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

ความเมตตาคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอดมองเห็น

Mark Twain
You'll see it when you believe it.

เธอจะได้เห็นในสิ่งที่เธอเชื่อ

Wayne Dyer
When it is darkest, men see the stars.

เมื่ออยู่ในความมืดมิด ผู้คนจะมองเห็นดวงดาว

Ralph Waldo Emerson
The way you see people is the way you treat them.

วิธีที่คุณมองผู้คนคือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อเขา

Zig Ziglar
Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.

ใครก็ตามที่ยังคงความสามารถในการมองเห็นความงามไว้ได้จะไม่มีวันแก่

Franz Kafka
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.

สิ่งซึ่งมิอาจหลบเร้นอยู่ได้ยาวนาน 3 สิ่งได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และความจริง

Buddha
Plato is dear to me, but dearer still is truth.

เพลโตเป็นที่รักของข้าพเจ้า แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ารักมากกว่าคือความจริง
Aristotle
A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

คนขี้ปดจะไม่เป็นที่เชื่อถือ แม้เมื่อเขาพูดความจริง
Aesop
Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality.

คุณธรรมคือรากฐานของสรรพสิ่ง และความจริงคือองค์ประกอบแห่งคุณธรรมทั้งปวง

Mohandas Gandhi
The truth of things is the chief nutriment of superior intellects.
สัจธรรมแห่งสรรพสิ่งคือเครื่องหล่อเลี้ยงอันสำคัญยิ่งของปัญญาล้ำเลิศ

Leonardo da Vinci
Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

ใครก็ตามที่ปล่อยปละละเลยกับความจริงในเรื่องเล็กๆน้อยๆ
ไม่อาจเป็นที่เชื่อถือได้ในเรื่องสำคัญๆ

Albert Einstein
Truth, like surgery, may hurt, but it cures.

ความจริงก็เหมือนการผ่าตัด อาจสร้างความเจ็บปวดบ้าง แต่ก็ช่วยเยียวยา
Han Suyin
Rather than love, than money, than fame, give me truth.

แทนที่จะมอบความรัก เงินตรา ชื่อเสียง โปรดมอบสัจจะแก่ฉัน

Henry David Thoreau
Truth is like the sun. You can shut it out for a time, but it ain't goin' away.

ความจริงก็ไม่ต่างอะไรจากดวงอาทิตย์ เธออาจจะบดบังมันได้เป็นบางเวลา
แต่มันจะไม่มีวันหายไป

Elvis Presley

Wisdom is found only in truth.

ปัญญาจะเกิดได้ท่ามกลางสัจจะเท่านั้น

Johann Wolfgang von Goethe
If you tell the truth you don't have to remember anything.

หากเธอกล่าวความจริง เธอก็ไม่ต้องจดจำอะไรเลย

Mark Twain
Truth is certainly a branch of morality and a very important one to society.

แน่นอนทีเดียวที่สัจจะเป็นแขนงหนึ่งของคุณธรรม
 และเป็นองค์ประกอบของคุณธรรมที่สำคัญยิ่งต่อสังคม

Thomas Jefferson
The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.

จุดมุ่งหมายของผู้มีปัญญาไม่ใช่การพิทักษ์ความอิ่มเอมใจ
แต่เป็นการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดต่างหาก

Aristotle
Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.

ความเจ็บปวดของเธอคือการกระเทาะเปลือกที่ห่อหุ้มความเข้าใจของเธอ

Kahlil Gibran
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.

ศิลปะยิ่งใหญ่แห่งชีวิตคือการสัมผัสรู้ การรับรู้ได้ว่าตัวเราดำรงอยู่
แม้ท่ามกลางความเจ็บปวดก็ตาม

Lord Byron
We all have to face pain, and pain makes us grow.

เราทุกคนจำเป็นต้องเผชิญความเจ็บปวด และความเจ็บปวดจะช่วยให้เราเติบโต

James Taylor
One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.

ข้อดีอย่างหนึ่งของดนตรีก็คือ เมื่อมันกระแทกกระทั้นคุณ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวด

Bob Marley
If you aren't in the moment, you are either looking forward to uncertainty, or back to pain and regret.

หากคุณไม่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ คุณก็กำลังมุ่งไปข้างหน้าสู่ความไม่แน่นอน หรือไม่ก็หวนกลับไปสู่ความเจ็บปวดและความเศร้าเสียใจในหนหลัง

Jim Carrey
Pain is never permanent.

ความเจ็บปวดไม่จีรัง

Saint Teresa of Avila
Loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone.

ความโดดเดี่ยวส่อแสดงความเจ็บปวดของการอยู่คนเดียว
และความวิเวกบ่งบอกถึงความเรืองรองของการอยู่เพียงลำพัง

Paul Tillich
Pain and death are part of life. To reject them is to reject life itself.

ความเจ็บปวดและความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต
การปฏิเสธสองสิ่งนี้คือการปฏิเสธชีวิตนั่นเอง

Henry Ellis
Once we accept our limits, we go beyond them.

ทันทีที่เรายอมรับในข้อจำกัดของตนเอง นั่นคือเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดเหล่านั้นไปแล้ว

Albert Einstein
The courage to be is the courage to accept oneself, in spite of being unacceptable.

ความกล้าหาญที่ควรมีคือความกล้าในการยอมรับตนเอง แม้จะไม่เป็นที่ยอมรับก็ตาม

Paul Tillich
The world will not accept dictatorship or domination.

โลกไม่อาจยอมรับความเป็นเผด็จการหรือการครอบงำได้

Mikhail Gorbachev
One thing is clear to me: We, as human beings, must be willing to acceptpeople who are different from ourselves.

สิ่งหนึ่งซึ่งฉันประจักษ์ชัดคือ เราในฐานะเพื่อนมนุษย์ จะต้องเต็มใจยอมรับผู้คนที่แตกต่างไปจากเรา

Barbara Jordan
The ability to accept responsibility is the measure of the man.

ความสามารถในการน้อมรับความรับผิดชอบคือเครื่องชี้วัดคนๆหนึ่ง

Roy L. Smith
The kitchen may not get cleaned, and I have to accept that. I do the important things.

ห้องครัวอาจจะไม่สะอาดสะอ้าน และฉันต้องยอมรับให้ได้ ฉันทำเรื่องที่สำคัญๆ

Jasmine Guy

You can't have any successes unless you can accept failure.

คุณจะไม่มีวันพบกับความสำเร็จ ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวได้

George Cukor
When you accept the fact you have no control and choose not to take any action,you are letting go.

เมื่อคุณยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่อาจควบคุมสิ่งใดได้
และเลือกที่จะไม่ดำเนินการใดๆ นั่นคือคุณกำลังปล่อยวาง

Darren L. Johnson
We must have strong minds, ready to accept facts as they are.

เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็น

Harry S Truman
Do not wish to be anything but what you are, and try to be that perfectly.

อย่าหวังที่จะเป็นอะไรนอกเหนือจากที่เธอเป็น และพยายามเป็นสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

Saint Francis de Sales
Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

อย่าพยายามที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่า

Albert Einstein
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is
always to try just one more time.

ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรามาจากการยอมแพ้
หนทางไปสู่ความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือลองพยายามใหม่อีกครั้งเสมอ

Thomas A. Edison
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

วิธีที่ดีที่สุดในการให้กำลังใจตัวเองคือการพยายามให้กำลังใจใครสักคน

Mark Twain
I try to teach my heart not to want things it can't have.

ฉันพยายามจะสอนใจตัวเองไม่ให้ปรารถนาในสิ่งที่ฉันไม่อาจมีได้

Alice Walker
We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.

เราไม่เคยล้มเหลวเมื่อเราพยายามที่จะทำหน้าที่ของเรา
เรามักจะล้มเหลวเมื่อเราเพิกเฉยต่อหน้าที่ของเรา

Robert Baden-Powell
Life doesn't require that we be the best, only that we try our best.

ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด แค่เราพยายามให้เต็มที่ก็พอ

H. Jackson Brown, Jr.
Always try to be yourself.

จงพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอ

Russell Simmons
I don't sing because I'm happy; I'm happy because I sing.

ฉันไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าฉันมีความสุข ฉันมีความสุขจากการร้องเพลงต่างหาก

William James
Birds sing after a storm; why shouldn't people feel as free to delight in whatever remains to them?

นกส่งเสียงขับขานหลังพายุผ่านพ้น ทำไมผู้คนจึงไม่เป็นอิสระพอที่จะชื่นชมยินดีในสิ่งที่พวกเขาเหลืออยู่

Rose Kennedy
If you want to sing out, sing out, and if you want to be free, be free, cause there's a million ways to be, you know that there are.

ถ้าเธออยากจะร้องเพลง ก็ร้องเพลง และถ้าเธออยากจะมีเสรีภาพ ก็มีเสรีภาพ เพราะมีหนทางเป็นล้านให้ก้าวไป เธอเองก็รู้ว่ามี

Cat Stevens
There is nothing in the world of art like the songs mother used to sing.

ไม่มีสิ่งใดในโลกแห่งศิลปะที่จะเปรียบได้กับเพลงที่แม่เคยร้อง

Billy Sunday
If you cannot teach me to fly, teach me to sing.

ถ้าเธอไม่สามารถสอนให้ฉันบินได้ โปรดสอนให้ฉันร้องเพลง

James Matthew Barrie
Every song is like a painting.

เพลงทุกเพลงเปรียบเหมือนภาพวาด

Dick Dale
Silence is more musical than any song.

ความเงียบสงัดไพเราะยิ่งกว่าบทเพลงใดๆ

Christina Rossetti
Music washes away from the soul the dust of everyday life.

ดนตรีช่วยชะล้างฝุ่นผงของชีวิตประจำวันออกไปจากวิญญาณ

Red Auerbach
Without music, life is a journey through a desert.

หากปราศจากเสียงดนตรีชีวิตก็เหมือนการเดินทางผ่านทะเลทราย

Pat Conroy
Do not dwell in the past, do not dream of the future, 
concentrate the mind on the present moment.

อย่ามัวจมอยู่กับอดีต อย่ามัวแต่ฝันถึงอนาคต จงตั้งจิตมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะ

Buddha
All life is an experiment. The more experiments you make the better.

ชีวิตทุกชีวิตคือการทดลอง ยิ่งทดลองมากเธอก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น

Ralph Waldo Emerson
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

จงเชื่อมั่นว่าชีวิตนั้นควรค่าแก่การดำรงอยู่ และความเชื่อของเธอ 
จะช่วยทำให้ปรากฏเป็นจริง

William James
Everything in life is luck.

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือโชค

Donald Trump
Life is half spent before we know what it is.

ชีวิตถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก่อนที่เราจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร

George Herbert
Life well spent is long.

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทำให้ชีวิตยืนยาว

Leonardo da Vinci
Not life, but good life, is to be chiefly valued.

ไม่ใช่ชีวิต หากแต่เป็นชีวิตที่ดีที่เราควรจะให้คุณค่าสูงสุด

Socrates
The purpose of life is a life of purpose.

เป้าหมายของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

Robert Byrne
While there's life, there's hope.

ตราบใดที่ยังมีชีวิต ตราบนั้นก็ยังมีความหวัง

Marcus Tullius Cicero

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com