2554-09-15

โลกเป็นส่วนหนึ่งของเรารึว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลก ?


Sing like no one's listening, love like you've never been hurt,
dance like nobody's watching,and live like it's heaven on earth.

ขับขานบทเพลงเสมือนว่าไม่มีผู้ใดรับฟังอยู่ 
รักประหนึ่งว่าไม่เคยปวดร้าวมาก่อน
 เริงระบำราวกับว่าไม่มีใครจ้องมองอยู่ 
และใช้ชีวิตประหนึ่งว่าอยู่ในสวรรค์บนดิน

Mark Twain
A strong positive mental attitude will create more miracles than any wonder drug.

ทัศนคติด้านบวกอันแข็งแกร่งจะสรรค์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้มากกว่าโอสถพิศวงใดๆ

Patricia Neal
The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สดทุกกาลสมัยก็คือ มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาได้เพียงเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตน 

Oprah Winfrey
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

คนมองโลกแง่ร้ายจะมองเห็นความยุ่งยากในทุกโอกาส 
คนมองโลกแง่ดีจะมองเห็นโอกาสในทุกความยุ่งยาก 

Winston Churchill
I have found that if you love life, life will love you back.

ผมพบว่า ถ้าคุณรักชีวิต ชีวิตก็จะรักคุณ

Arthur Rubinstein
The greatest discovery of our generation is that human 
beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. As you think, so shall you be.

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราคือ มนุษย์สามารถพลิกผันชีวิตของพวกเขาได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิด

William James
Morale and attitude are the fundamental ingredients to sccess.

กำลังใจและทัศนคติคือองค์ประกอบหลักสู่ความสำเร็จ

Bud Wilkinson 
Attitude is a little thing that make a big difference.

ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่

Winston Churchill
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com