2554-08-11

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

Zen การเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติแห่งตัวเอง 
ที่จะนำไปสู่การเข้าใจความหมาย
ที่เป็นเหตุผลของสิ่งทั้งมวลในจักรวาล 
เซนจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

หยุดพัก

หากท่านสามารถหยุดพักจิต
ที่แส่ส่ายไปตามอารมณ์
จากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่ง
ท่านก็จะมีดวงจิตที่ไม่ต่างไปจาก
องค์พระศากยมุนีพุทธเจ้าเลย

- หลินจี้ (มรณะ พ.ศ. 1410) 


If you can put to rest
The mind that frantically seeks
From moment to moment,
You will be no different from old
Shakayamuni Buddha.

- Lin Chi (d. 867)

ธรรมกาย

เมื่อผู้ใดบรรลุถึงธรรมกาย ...
ผู้นั้นย่อมไม่มีความปรารถนา
เขาเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งในฝ่ายบุญ
และธรรมชาติอันแท้จริงของเขา ก็คือ พุทธะ

รูปขันธ์ และ นามขันธ์ ล้วนมาแล้วก็จากไป
เหมือนเมฆขาวบนท้องฟ้าใส
ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทั้งสามสิ่งเป็นดุจฟองคลื่นที่เกิดขึ้นและหายไป
เหมือนภาพลวงตาบนผิวมหาสมุทร

- โยคะ ไดชิ (มรณะ พ.ศ.1256) 


When one realizes completely the Dharma-body,
he sees no object. 
He, himself, is the source of all things,
and his true nature is 
another name of the eternal Buddha. 

Material things and mental phenomena 
come and go like clouds in the blue sky. 
Greed, anger and ignorance 
-these three foams appear and disappear 
like a mirage on the ocean.

- Yoka-daichi (d.713)

เดินใน หยุดนอก

จงพักความคิดคำนึงต่างๆ
แล้วหยุดการสอดส่ายจิตออกนอกตัว
เมื่อมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นกับจิต
จงกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยสติและวางใจ
ให้สิ่งเหล่านั้น ดำเนินการไปตามธรรมชาติ
แค่นี้ ท่านก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นกังวลอีกต่อไป

- หลินจี้ (มรณะ พ.ศ. 1410) 


Just put thoughts to rest and 
don't seek outwardly anymore.
When things come up,
Then give them your attention;
Just trust what is function in you at present,
And you have nothing to be concerned about.

- Lin Chi (d.867)
ความว่างเปล่า

ความว่างเปล่าที่นี่ที่นั่นได้ประจักษ์อยู่ต่อหน้าเสมอ
มีทั้งกว้างใหญ่อย่างไร้ขอบเขตและเล็กจนสุดพรรณนา
แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะต่างก็ไม่มีคำนิยาม
และต่างก็ไม่มีขอบเขตให้มองเห็น
เช่นเดียวกับการดำรงอยู่ และการไม่ดำรงอยู่ด้วย
จงอย่าได้เสียเวลาไปกับการลังเลสงสัย และการโต้เถียงกัน
ถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลย

- เซิง ฉ่าน 


Emptiness here, Emptiness there
Always before your eyes.
Infinitely large and infinitely small:
No difference, for definitions have vanished
And no boundaries are seen.
So too with Being and non-Being.
Don't waste time in doubts and arguments
That have nothing to do with this.

- Seng T'san

สงบแท้จริง

ความสงบในความเงียบหาใช่ความสงบที่แท้จริงไม่
เมื่อท่านสามารถทำใจให้สงบได้
ท่ามกลางกิจกรรมต่างๆ
นั่นจึงเป็นสภาวะสงบที่แท้จริงของธรรมชาติ
เฉกเช่นเดียวกับความสุขจากความสะดวกสบาย
ย่อมไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง
หากแต่เมื่อท่านสามารถมีความสุข
ท่ามกลางความยากลำบาก
นั่นแหละคือท่านได้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของจิตแล้ว

- หวนชู เดาเร็น 


Calm in quietude is not real calm;
When you can be calm in the midst of activity,
This is the true state of nature.
Happiness in comfort is not real happiness:
When you can be happy in the midst of hardship,
Then you see the true potential of the mind.

- Huanchu Daoren

ภาวนา

จงอย่าภาวนาด้วยจิตที่เจตนาให้อยู่ที่สุญญตา
ถ้าท่านทำเช่นนั้นจิตของท่านจะตกอยู่ในสภาวะที่ว่าง 
แบบวางเฉยเป็นกลางๆเท่านั้น เพราะที่จริงแล้ว
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว และ ดาวเคราะห์
ผืนโลกอันไพศาล ภูเขาและแม่น้ำ ต้นไม้และต้นหญ้า
คนเลวและคนดี สิ่งชั่วและสิ่งดี สวรรค์และนรก
เหล่านี้ ... ล้วนอยู่ท่ามกลางสุญญตาทั้งสิ้น

- ฮุ่ยเหนิง (พ.ศ. 1181 - 1256) 


Do not sit with a mind fixed on emptiness.
If you do, you will fall into a neutral kind of emptiness.
Emptiness includes the sun, moon, stars and planets, 
the great earth, mountains and rivers,
All trees and grasses, bad men and good men, 
bad things and good things, heaven and hell; 
They are all in the midst of emptiness.

- Hui-neng (638-713)

อย่าเสียเวลา

จงค้นให้พบพุทธจิตเดิมแท้ของท่าน
จิตนั้นหยุดนิ่งและไม่เคยหยุดพัก
ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด
หากท่านไม่บำเพ็ญและจิตท่านไม่กระจ่าง
ท่านจะเสียเวลาไปเปล่าๆทั้งชีวิต

- ฮุ่ยเหนิง (พ.ศ. 1181 - 1256)


Investigate your mind and realize
Your Buddha-nature -
That which never rests nor moves,
Neither starts nor stops.
You will have wasted your lifetime if you don't.

- Hui-neng (638-713)

ไร้ความคิด

แสงจันทร์และเสียงสนต้องลมเป็นสิ่งที่เราต่างก็รู้จักดี
ความคิดแบบเซ็น และ ความคิดแบบเพ้อเจ้อ
ย่อมแยกแยะผู้รู้และผู้หลง
ลองกลับไปยังสภาวะที่
แม้แต่หนึ่งความคิดคำนึงก็ไม่ปรากฏ
สภาวะเช่นนั้น
ข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดแก่ท่านได้

- เต๋อจิง 


Moonlight and the sound of pines are things we all know.
Zen mind and delusion distinguish sage and fool.
Go back to the place where not one thought appears,
How shall I put this into words for you?

- Te-ch'ing

พบแล้ว

ป้ายชี้ทางแห่งความสงบ ได้สว่างขึ้นแล้ว
ช่างสงบและเยือกเย็น ไร้คำบรรยาย ความสว่างชัดปรากฏอยู่ตรงหน้า
เมื่อท่านตรึกนึกถึงมัน ท่านจะกลายเป็นผู้เบ่งบาน
เมื่อท่านซ้อนสรรพ เป็นหนึ่งเดียวกับมัน
สภาวะจิตของท่านจะเจิดจรัส และเบิกบาน
เมื่อเปรียบเทียบกับ ความสว่างไสวของน้ำค้างใต้แสงจันทร์
ความสว่างไสวของดวงดาว จำนวนมหาศาล
ความขาวโพลนของหิมะบนยอดสน หรือเมฆขาวบนยอดดอย
ในความมืดมิดแล้ว มันสว่างเจิดจ้าที่สุด
แต่ถ้าซ่อนมันไว้ ความกระจ่างชัดทั้งหมดในความรู้สึก จะเพิ่มมากขึ้น

- ฮองชิ เซ็งจู (พ.ศ. 1634 - 1700) 


Guidepost of Silent Illumination
Silent and serene, forgetting words,
Bright clarity appears before you.
When you reflect it, you become vast,
When you embody it, you are 
spiritually awakened. 
Dew in the moonlight, a river of stars,
Snow covered pines.
Clouds enveloping the peak.
In darkness it is most bright,
While hidden it is all the more manifest.

- Hongzhi Zhengjue (1091-1157)

ตถตา

มรรคาแห่งการหลุดพ้น
ย่อมดำเนินไปตามสภาวะของธรรมชาติ
โดยอิสระ และ ไม่ยึดเหนี่ยว
ดั่งเช่นเมฆซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นฝน
ดั่งแสงจันทร์ที่ส่องกระทบคลื่น
ดั่งกล้วยไม้ที่เติบโตในที่ร่ม
ดั่งต้นไม้ที่ผลิใบและดอกเองตามฤดูกาล
สิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยไม่ต้องมีจิตควบคุม
แต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้

- ฮองซิ (พ.ศ. 1634 - 1700) 


People of the Way journey through the world
Responding to conditions, care free and without restraint. 
Like clouds finally raining,
Like moonlight following the current, 
Like orchids growing in shade,
Like spring arising in everything, They act without mind,
They respond with certainty.

- Hongzhi (1091-1157)

จันทร์แจ่ม

ไม่ควรกล่าวว่า ... 
มีเพียงน้ำใสสะอาดเท่านั้น
ที่สามารถจะสะท้อนเงาจันทร์ได้
เพราะโคลนตมที่เฉอะแฉะก็สะท้อนท้องฟ้าได้เช่นกัน
เฝ้ามองให้ดี เมื่อลมหยุดพัดและคลื่นบนผิวน้ำสงบลง
ดวงจันทร์ที่แจ่มกระจ่างก็ยังคงงดงามเหมือนเดิม

- หลินจี้ เสวียน (พ.ศ. 1662) 

 

 Don't say that only clear 
water mirrors the moon,
Muddy water also reflects the sky.
Watch, after the wind has settled
And the waves are calm,
For a wonderful moon,
as lovely as before. 

- Lin Chin Chung (1119)

อย่าคิดเอง

จงหยุดการปฏิบัติแบบนึกคิดเอาเอง
จงเชื่อในพระธรรมและปฏิบัติตามคำสอน
และเรียนรู้การย้อนกลับ
ซึ่งจุดประกายความสว่างไสวอยู่ภายใน
เมื่อนั้นรูปขันธ์และนามขันธ์ จะหายไป
จิตก็จะกระจ่างชัดในรูปลักษณ์เดิม

- โดเง็น (พ.ศ. 1743 - 1796) Cease practice based on
intellectual understanding,
Pursuing words and following
after speech,And learn the
backward step that Turn your
light inwardly to illuminate yourself,
Body and mind of themselves will drop away
And your original face will manifest.

- Dogen (1200-1253)
ถ้ำสมบัติ

เมื่ออยู่ในถ้ำมหาสมบัติ แต่มองไม่เห็นสมบัติในถ้ำ
เป็นเรื่องน่าเสียดาย
หากเราพัฒนาจิตให้ใฝ่หาการรู้แจ้ง
ในที่สุดทุกสิ่งจะกลายเป็นการปฏิบัติ
เพื่อความหลุดพ้นจากอวิชชา
แม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่
ท่ามกลางความทุกข์ในวัฏฏะสงสารก็ตาม

- โดเง็น (พ.ศ. 1743 - 1796) 


It is pitiful that we are living in 
a treasure mountain
But cannot see it.
If we develop and enlightenment seeking mind,
Everything becomes the practice of enlightenment,
Even if we are in the midst of 
the various worlds of samsara.

 - Dogen (1200-1253)

จิต

เราจะเปรียบ "จิต" ด้วยสิ่งใด?
ลองคิดถึงสายลมแผ่วพัดผ่านแนวสน
ในภาพวาดด้วยหมึกอินเดีย
หรือมันจะมิใช่
"สภาวะของการเคลื่อนไหวในความหยุดนิ่ง"

อิกคิว (พ.ศ. 1937-2024) 


The Mind,
What shall we call it?
It is the sound of the breeze
That blows through the pines
In the Indian-ink pictures.

- Ikkyu (1394-1481)

บรรยายไม่ถูก

สายน้ำไหล เป็นดั่งครูผู้สอนสภาวะไร้จิตของเรา
เมฆขาว เป็นดั่งสหายผู้ปราศจากการนึกคิด
ถ้าฉันพยายามจะบรรยายสิ่งเหล่านี้
สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือร้องเลียนเสียงสิงห์โตคำราม

- เก็นเซอิ (พ.ศ. 2166 - 2211)


The flowing stream is our teacher of mindlessness,
The white clouds our unthinking friends.
If I were to try to describe it,
All I could do is give the lion's roar.

- Gensei (1623-1668)

ตัดไม่หมด

หากท่านคิดว่าท่านได้ตัดจิตปรุงแต่งออกไปแล้ว
แทนที่จะทำให้เกิดความกระจ่างว่า 
จะสลายจิตปรุงแต่งได้อย่างไร
จิตปรุงแต่งนั้นก็จะเกิดขึ้นอีก
อุปมาเสมือนการที่ท่านตัดต้นหญ้า...
แต่ยังคงรากของหญ้าเอาไว้

- แมนซาน ซุยโฮ (พ.ศ. 2225 - 2312) 


If you think that you have cut off illusory mind, 
instead of simply clarifying how illusory mind melts, 
illusory mind will come up again, 
as though you had cut the stem of a blade of grass 
and left the root alive.

- Menzen Zuiho (1682-1769)

พระต้นธาตุต้นธรรม

สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ล้วนมาจากพระต้นธาตุต้นธรรมทั้งสิ้น
เปรียบเสมือนน้ำกับน้ำแข็ง
หากปราศจากน้ำแล้ว ย่อมไม่มีน้ำแข็ง
สรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิต ย่อมไม่มีพุทธะ

จาก.. บทเพลงแห่งการทำสมาธิ.. ของ
- ฮักกุอิน (พ.ศ. 2228 - 2311) 


All beings are from the very beginning Buddhas.
It is like water and ice:
Apart from water, no ice.
Outside living beings, no Buddhas.

- Hakuin's Song of Meditation (1685-1768)

กระท่อมน้อย

เสียงจักจั่นร้องเพลงบนกิ่งไม้
เสียงน้ำไหลใต้ก้อนหิน
เขม่าดำและฝุ่นถูกฝนเมื่อคืนนี้ชะล้างสิ้น
อย่าบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษในกระท่อมฟางของฉัน
ลองมาเยี่ยมเยียนแล้วฉันจะแบ่งปันอากาศเย็นสดชื่น
จากหน้าต่างของกระท่อมหลังน้อยนี้แก่ท่าน

- เรียวกัง (พ.ศ. 2301-2374) 


The song of cicadas in the branches,
The voice of water under rocks,
Rain last night washed away the soot and dust.
Don't say there's nothing special in my grass hut.
Come and I'll share with you a window full of cool air.

- Ryonkan (1758-1831)

จิตเดิม

ความขาดสติ
คือหนทางของอารมณ์ที่โลดแล่นออกสู่ภายนอก
เมื่อกลับมาดูจิตเดิม
ฉันพบพุทธภาวะที่อยู่เหนือตัวตนและอยู่เหนือทุกสิ่ง
เหนือการมาถึง และการจากไป
พุทธภาวะนี้จะยังคงอยู่ แม้ว่าทุกสิ่งจะจากไป

- ทานซาน (2362 - 2435) 


Madness,
The way they gallop off to foreign shores!
Turning to the One Mind, 
I find my Buddhahood,
Above self and others,
Beyond coming and going.
This will remain
When all else is gone.

- Tanzan (1819-1892)

อย่าตีความ

ถ้าท่านใช้จิตของท่านศึกษาสัจธรรม
ท่านจะไม่เข้าใจทั้งเรื่องจิตและสัจธรรม
ต่อเมื่อท่านศึกษาสัจธรรมโดยไม่ใช้จิต
เมื่อนั้นท่านจะเข้าใจทั้งสองสิ่ง
ผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงรู้ว่า จิตเดิมนั้นว่างเปล่า

- พระโพธิธรรม


If you use your mind to study reality,
You won't understand either your mind or reality.
If you study reality without using your mind,
You'll understand both.
People capable of true vision know that
The mind is empty.

- Bodhidharma

ปฏิบัติธรรม

ท่านควรเรียนรู้การปฏิบัติธรรมท่ามกลางสิ่งต่างๆ
ท่านควรเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติของท่าน
ขณะกำลังกิน พูด และ ทำกิจกรรมทุกชนิด
โดยไม่เหนื่อยหน่าย
เมื่อสภาวะจิตของท่านมีสติสมบูรณ์เต็มที่
การปฏิบัติธรรมของท่านจะกลาย
เป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น

ซุซูกิ โชซาน 


You should learn to practice in the midst of things.
You have to learn to make
use of your practice
When eating, speaking, 
and carrying out all kinds of activities
Without growing slack,
As your mind matures, your practice will
Become one with these activities.

- Susuki Shosan -

ศิลปะ

ศิลปะของการเข้าถึงความสงบเริ่มต้นที่ตัวท่าน
จงปฏิบัติตนและภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบหมายมาด้วยศิลปะนั้น
ทุกคนมีจิตวิญญาณที่สามารถขัดเกลาให้บริสุทธิ์ได้
มีร่างกายที่สามารถฝึกฝนได้ในบางลักษณะ 
ในแนวทางที่เหมาะสมแห่งตน
ท่านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากเพื่อเข้าให้ถึงพุทธจิตภายใน
และทำภาวะรู้แจ้งของจิตเดิมแท้ให้ประจักษ์
จงส่งเสริมการบำเพ็ญความสงบในชีวิตของท่าน
ให้ชำนาญขึ้นและ
นำศิลปะนั้นไปประยุกต์ใช้กับทุกสิ่งที่ท่านพานพบ

- โมริเฮอิ อุเอชิบะ -


The Art of Peace begins with you.
Work on yourself and your appointed task in 
the Art of Peace.
Everyone has a spirit that can be refined,
A body that can be trained in some manner.
A suitable path to follow.
You are here for no other purpose than 
To realize your inner divinity and
Manifest your innate enlightenment.
Foster peace in your own life and
Then apply the Art to all that you encounter.

- Morihei Ueshiba -

ร่างกับจิต

ร่างนี้ ฉันถือว่าหยิบยืมมาจากธาตุทั้งสี่
จิตฉัน เดิมแท้ไม่มีการกำเนิด
มันเพียงทำหน้าที่ไปตามสภาวการณ์
เมื่อไร้ซึ่งสภาวการณ์
จิตปรุงแต่งของฉันก็ไม่มีอยู่เช่นกัน
ทุกข์และสุขเป็นเสมือนมายา
มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป

- วิศวภู พุทธะ Borrowing from the four great elements, 
I assumed my body.
My mind, originally birthless,
Functions according to circumstances.
When circumstances do not exist,
My mind does not exist either
- Woe and Weal are like illusions:
They arise, they also fall.

- Visvabhu Buddha -  

ถึงแก่น

เมื่อท่านมุ่งหาหนทาง
ในทันใดนั้นเจตนารมณ์ก็แปรเปลี่ยน
เป็นการค้นหาบางสิ่งในตัวของท่านเอง
เมื่อสิ่งที่เห็นกลายเป็น "ไม่มีสิ่งที่เห็น"
เมื่อนั้นท่านจะได้ครอบครองอัญมณีล้ำค่า
แต่กระนั้นท่านก็ยังไม่ได้หยั่งถึงแก่นแท้ของมัน
ต่อมาวันหนึ่งทุกอย่างกลายเป็นความว่าง
เสมือนหนึ่งอวกาศ ที่ไม่มีข้างในหรือข้างนอก
ไม่มีต่ำสุดหรือสูงสุด
และท่านได้ประจักษ์ถึงหลักการ
ที่สามารถครอบคลุมของได้หมื่นสิ่ง
เมื่อนั้นท่านจะรู้ว่าจิตท่านนั้น
กว้างใหญ่ไพศาลจนยากที่จะวัดได้

- ไดคากุ -


When you set out to look for the way, at once it
changes to something that is to be sought in your self.
When sight becomes no-sight, 
you come to possess the jewel,
but you have not yet fully penetrated into it.
Suddenly one day everything is empty
like space that has no inside or outside, 
no bottom or top,
and you are aware of 
one principle pervading all the ten thousand things.
You know then that your heart is so vast that 
it can never be measured.

- Daikaku -

ประตูเปิด

ในทันใดที่ฟ้าร้องดังกัมปนาท
ประตูที่ปิดกั้นจิตพลันทลายลง
ณ ที่นั้นพบพุทธะ ประทับนิ่งอยู่
อย่างเรียบง่ายแท้จริง

- เฉาเปี่ยน -


A sudden clash of thunder,
The mind doors burst open,,
And there sits Buddha nature
In true simplicity.

- Chao-pien -

ศิษย์ฉัน

ฉันจะสอนแต่ผู้ที่แสดงความกระตือรือร้น
ฉันจะชี้ทางสว่าง
แก่ผู้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความตื่นตัว 
อุปมาเช่นหากว่าฉันถือมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมไว้
แล้วเธอไม่กลับมาหาฉันพร้อมกับมุมที่เหลืออีกสามมุม
ฉันย่อมไม่ต่อวิชาแก่เธอ

- ขงจื๊อ - 


Only one who bursts with
Enthusiasm do I instruct;
Only one who bubbles with
Excitement do I enlighten.
If I hold up one corner
And you do not come back to me with the other three,
I do not continue the lesson.

- Confucious -

ธรรมชาติ

ก่อนที่สิ่งใดจะหดได้ มันจะต้องยืดได้เสียก่อน
อะไรก็ตามที่จะทำให้อ่อนแอลงได้
จะต้องเริ่มจากการมีความเข้มแข็ง
สิ่งที่จะล่มสลายได้ ก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งขึ้น
ผู้ที่จะเป็นผู้รับ ย่อมต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการใช้ความอ่อนสยบความแข็ง
และใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งกร้าว
"ย่อมเป็นการดีที่สุด
ที่จะปล่อยให้ปลาอยู่ในแหล่งของมัน
และปล่อยให้อาวุธอันแหลมคมที่สุด
แอบอยู่ที่ที่ไม่มีใครเห็น"
จงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ

- เหล่าซือ - 


What is in the end to be shrunk, 
must first be stretched.
Whatever is to be weakened, 
must begin by being made strong.
What is to be overthrown, 
must begin by being set up.
He who would be a taker, 
must begin as a giver.
This is called the soft overcomes 
the hard and the weak, the strong.
"It is best to leave the fish down in his pool;
best to leave the sharpest weapons 
where none can see them."

- Lao Tzu -
ผู้บรรลุเต๋า

ผู้บรรลุเต๋าย่อมเป็นนายของตัวเอง
แม้จักรวาลก็ถูกหลอมละลายหายไปแด่ผู้บรรลุ
อุปมาเช่นว่า หากแม้นเขาต้องไปอยู่
ท่ามกลางความวุ่นวายและความสกปรก
เขาก็จะเป็นเสมือนดอกบัว 
ที่เติบโตเบ่งบานในโคลนตม แต่งดงามและ
ไม่แปดเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสถูก

- เหล่าซือ -


Those who attain the Tao are masters of themselves.
The universe is dissolved for them.
Throw them in the company of the noisy and the dirty,
And they will be like a lotus flower
growing from muddy water.
Touched by it, yet unstained.

- Lao Tzu -

บัณฑิต

ผู้เป็นบัณฑิต ....มาถึงโดยไม่ต้องเดินทาง
....เห็นทุกสิ่งโดยไม่ต้องดู
....ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น แต่ก็สำเร็จทุกสิ่ง

- เหล่าซือ -


The sage arrives without going,
Sees all without looking,
Does nothing, yet achieves everything.

- Lao Tzu -

เรียนรู้

ความลี้ลับแห่งศิลป์ที่แท้จริงคือ
การทำตัวเป็นผู้เริ่มเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
เพราะในใจของผู้เริ่มเรียนรู้
จะไม่มีความคิดที่ว่า "ฉันได้บรรลุบางอย่าง"
เมื่อนั้นเราจึงสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้จริงๆ
ต่อเมื่อเรารักษาความคิดข้างต้นไว้ ธรรมะก็จักคงอยู่

- ชุนริว ซูซุกิ -


This is the real secret of the arts: 
always be a beginner.
Then we can really learn something.
In the Beginner's mind, 
There is no thought, "I have attained something".
If you keep your original mind,
The precepts will keep themselves.

- Shunryu Suzuki -

มรรควิถี

จงปล่อยวางพันธนาการภายนอก
อย่าปลุกเร้าปรุงแต่งจิตภายใน
จงทำจิตของท่านให้เหมือนดั่งกำแพง
เมื่อนั้น ท่านจะดำเนินสู่หนทางที่เรียกว่า มรรควิถี

- พระโพธิธรรม -


By putting to rest all external entangling objects,
And not agitating your inner mind,
And making your mind like a wall,
You can enter the Path.

- Bodhidharma -

ทุกคนบรรลุได้

ในคัมภีร์กล่าวว่า
"บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นเหล่าสรรพสัตว์
ผู้มีจิตสำนึกอยู่ทุกหนแห่ง
ทุกคนล้วนมีสติปัญญา และคุณธรรม
ที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลได้
เพียงแต่เพราะเขาเหล่านั้นมีมโนคติและความยึดติดที่ผิด
ทำให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้"

- ศากยมุนีพุทธะ -


The Flower Ornament Scripture says,
"I now see all sentient beings 
everywhere fully possess the wisdom 
and virtues of the enlightened ones, but 
because of false conceptions and attachments
they do not realize it."

- Shakyamuni Buddha -

ที่พักพิงไม่ได้

กายฉันนั้นถือกำเนิดมาจากความไม่มีรูป ไม่มีร่าง 
เหมือนภาพในฝัน
จิตสำนึกของผู้ที่อยู่ในความฝันเริ่มจากไม่มีอะไรเลย
ทั้งทุกข์และสุขในฝันจึงเป็นความว่างเปล่า
ฉันจึงอาศัยกายนี้เป็นที่พักพิงไม่ได้

- วิปัสสิน พุทธะ - 


My body is born of formlessness,
Like a figure created in a dream.
The consciousness of a dream-man 
is originally Naught,
Both Woe and Weal are Empty
And I have no abode.

- Vipasyin Buddha -

มีสติ

หลักการทำสมาธิขั้นพื้นฐาน
คือปฏิบัติภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สมาธิ
และ มีสมาธิในการปฏิบัติภารกิจและการทำกิจกรรม

- มูโช 


People meditating on the fundamental.
Carry out their ordinary tasks and activities 
in the midst of meditation;
and carry out meditation 
in the midst of ordinary tasks and activities.

- Muso

มุกมณี

ภายในตัวฉันมีมุกที่สดใส
ฝังอยู่เป็นเวลานานใต้ละอองฝุ่น
บัดนี้ฝุ่นละอองหายไปแล้ว และ
มุกเม็ดนั้นกำลังส่องแสงแวววาว
แผ่ขยายออกไปทั่วขุนเขาและแม่น้ำ

- ฉูต้วน 


There is a bright pearl within me,
Buried for a long time under dust,
Today, the dust is gone and the light radiates,
Shining through all the mountains and rivers.

- Shou-tuan

ต้นตอเดียวกัน

หากเราจะจำแนก
หิมะในชามเงินและ
นกกระสาใต้แสงจันทร์กลมสว่าง
ทั้งสองสิ่งย่อมแตกต่าง
แต่หากเราผสมกลมกลืนมันเข้าด้วยกัน
จะเห็นว่าทั้งหมดต่างก็มาจากต้นตอเดียวกัน

- เต๋า เต๋อ จิง 


As snow is contained in a silver bowl,
And as a white heron hides in the bright moonlight,
When you classify them, 
they are different from each other.
But when you unify them, 
they are the same in the Source.

- from the T'ao-Tung Tsung

คิดทำไม

ทำไม? ไม่มีคำตอบ
นอกจากการเคลื่อนไหวของตาและคิ้ว
และที่นี่ ตัวฉันเองกำลังพยายามเฝ้าค้นหาคำตอบ
ในทุกแง่มุมให้คลายสงสัย แต่ยังไม่พบ
ในที่สุดฉันก็รู้สึกตัว และพบว่า
พระจันทร์ยังคงลอยอยู่เหนือแนวสน
แม่น้ำก็ยังคงไหลเชี่ยว
(ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคิดไปทำไม)

- ยุ่ยชุน 


Why, it's but the motion of eyes and brows!
And here I've been seeking it far and wide.
Awakened at last, I find the moon
Above the pines, the river surging high.

- Yuishun

สุขาวดี

เมื่อจิตกระจ่างและไร้สิ่งครอบงำ
ย่อมหยั่งรู้ถึงรูปแบบของสัจธรรม
เมื่อความคิดสิ้นสุด และ ลืมความรู้สึกต่างๆได้
ย่อมหยั่งรู้ถึงรูปแบบของสัจธรรม

เมื่อละความเห็นแก่ตัวและราคะได้
ย่อมเข้าถึงวิถีแห่งเต๋า
เมื่อจิตเรียบและง่าย บริสุทธิ์ และรวมเป็นหนึ่งได้
ย่อมเข้าถึงสุขาวดี

- ลิ เดาฮวน 


When the mind is clear and
freed of preoccupations,
It is possible to fathom the 
design of reality; 

When thoughts are ended and feelings forgotten,
It is possible to fathom the design of reality.
When selfishness and desire disappear, 
It is possible to arrive at the Tao.
When one is plain and simple, pure and whole,
It is possible to know the celestial.

- Li Daoqun

เขาคือใคร

อย่าเสาะแสวงหาเขา มิฉะนั้นเขาจะหนีจากท่าน
ขณะนี้ซึ่งฉันอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ฉันพบกับเขาในทุกหนแห่ง
เขาจะเป็นสิ่งที่ฉันเป็น
แต่ในทางกลับกัน ฉันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็น
เพียงแค่มีความเข้าใจในแนวทางนี้เท่านั้น
จึงจะสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งกับเขาได้

- ทุงซาน เลียงเชี๊ยะ 


Do not seek him anywhere else,
Or he will run away from you?
Now that I go all alone,
I meet him everywhere.
He is even now what I am.
I am even now not what he is.
Only by understanding this way
Can there be a true union with the Self-So.

- Tung-shan Liang-chieh

สงสัย

..... เมื่อฉันจากไปแล้ว
กาน้ำจะยังคงหวีดร้อง
และนกน้อยก็ยังคงส่งเสียงเพรียกร้องกันเจื้อยแจ้ว
ฉันสงสัยเพียงว่า ท่านจะยังคงจำคำของฉันได้อยู่หรือ

ยิ อาโออิ อิชชิ 


When I've faded away
The kettle will still whistle
And the birds still sing.
I wonder if you'll recognize
The sound of my voice.

- Ji Aoi Isshi

ความสุข

สำหรับตัวฉันมีความสุขในหนทางแห่งชีวิตประจำวัน
ในท่ามกลางเถาวัลย์ เมฆหมอก และถ้ำผา
ณ ที่นี้ในป่าพงรกชัฏ ฉันมีความเป็นอิสระ
ท่องเที่ยวไปโดยมีเมฆขาวเป็นมิตรร่วมทาง
ถนนนั้นมีมากมาย
แต่ไม่มีถนนสายใดที่นำไปสู่ ความหลุดพ้น
แต่สำหรับฉันซึ่งยังโง่เขลาอยู่
จะมีผู้ใดสามารถปลุกเร้าความคิดของฉันได้หรือ?
ยามค่ำคืน ฉันนั่งบนแท่งหินเพียงลำพัง
ในขณะที่ดวงจันทร์
กลมโตโผล่พ้นขุนเขา ที่เย็นยะเยือก... 

- หานชาน 


As for me, I delight in the everyday Way,
Among mist-wrapped vines and rocky caves.
Here in the wilderness I am completely free,
With my friends, the white clouds, idling forever.
There are roads, but they do not reach the world;
Since I am mindless, who can rouse my thoughts?
On a bed of stone I sit, alone in the night,
While the round moon climbs up Cold Mountain.

- Han Shan

ถ้ำในกาย

ในกายฉันมีถ้ำซึ่งภายในไม่มีอะไรเลย
บริสุทธิ์ และ ว่างเปล่าอย่างน่ามหัศจรรย์
แต่มีรัศมีเจิดจรัสดั่งแสงตะวัน

- หานซาน 


In my house there is a cave,
And in the cave is nothing at all.
Pure and wonderfully empty.
Resplendent, with a light like the sun.

- Han Shan

ที่เดียวกัน

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเปรียบดั่งใบไม้บนต้นไม้ใหญ่
ที่หล่อเลี้ยงด้วยรากแก้วเดียว
มีการก่อกำเนิดและการสิ้นสุด จากแหล่งเดียวกัน
นั่นคือ สุญญตา
การก่อกำเนิดและการสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกัน 
ต่างก็ต้องกลับไปสู่ที่นั่น

- ไทเซ็น เดชิมารุ All existences are like 
the leaves on the trees: 
Fed by the one Root.
Origin and end come from
the same Source, 
Empty;
Origin and end alike
Go back to that.

- Taisen Deshimaru

จิตฉัน

เดิมฉันเกิดมาพร้อมจิตงามดั่งมณีพิสุทธิ์
แต่ถูกเคลือบด้วยฝุ่นผงไปตามกาล
มาบัดนี้ หลังชำระกิเลสจนหมดสิ้น
จิตนี้จึงเข้าถึงสรรพสิ่งอันอนันต์

อิกไคซันจู 


I was born with a divine jewel.
Long since filmed with dust.
This morning, wiped clean, 
It mirrors streams and mountains, without end.

- Ikyzanchu

ยอมรับ

ไม่ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรม
ขอเพียงแต่ไม่ยึดมั่นกับความเชื่อ
แล้วท่านจะไม่ต้องเวียนว่าย อยู่กับสิ่งที่เป็นนามรูป
จงปล่อยวางให้สิ่งต่างๆเป็น อย่างที่มันเป็นอยู่
ยอมรับในธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง
แล้วท่านจะเข้าสู่มรรคาแห่งการรู้แจ้ง

- ฉาน ฉ่าง 


Do not try to seek the Truth.
Just don't cling to opinion.
And you won't linger in dualism.
Let go, leave things as they are.
Obey the true nature of things.
And you're in harmony
with the Way.

- T'san T'sang

ธรรมคีตา

เมื่อจิตลุ่มลึกอยู่ในพระสูตร
เสียงจอแจในตลาด
จะใช่ธรรมคีตาหรือไม่?

- โดเง็น 


Attaining the heart of the sutra
Are not even the sounds of the bustling marketplace
The preaching of the Dharma?

- Dogen

หนทาง

ผู้ปฏิบัติเพื่อทางแห่งความหลุดพ้น
แรกต้องเชื่อในหนทางแห่งธรรมนั้น
ผู้ที่เชื่อในธรรมย่อมต้องเชื่อว่าตน
อยู่ในหนทางนี้มาตั้งแต่ต้น

- โดเง็น 


Those who would practice the Way
Should first of all believe in it.
Those who believe in the Way
Should believe that they have been in the Way 
From the very beginning.

- Dogen

ท่วงทำนองแห่งวัชรจิต

เสียงสนกระซิบแผ่ว ทว่าน้อยคนนักจะหยุดฟัง
เมื่อดวงจิตที่โยกไหวนิ่งสงบ พลันจิตวัชระภายใน
ก็สะท้อนให้เห็นทุกสิ่งที่ซ่อนเร้นจากสายตาและกิ่งสน
แม้นอยู่ในความมืดสลัวยามค่ำคืน
และสะท้อนให้ได้ยิน แต่กระนั้นก็หาฟังไม่

ชีวิตในขณะนั้นดำเนินไป
อย่างองอาจ(ไม่หวั่นไหว) และเปี่ยมเมตตา
และดำเนินไปอย่างไม่ถอยหลังกลับ
(อนุตปาทธรรมกษานติ)
เราจะดำเนินไปตามทางแห่งเอกายนมรรค(หนทางเอก)
กระบวนท่าของกระบี่มีสองคม
อุปมาดั่งกุหลาบที่มีหนาม แต่ก็มีดอกบานสวยงาม

- ยิ อาโออิ อิชชิ


Song of the Diamond Heart
The pine tree's voice is always whispering,
Yet how many pause to listen?
For when the churning mind is still,
The Diamond Heart within reflects 
even the falling dusk that
Shrouds every eye and branch, 
and hears, but listens not.

Walking, then, with Courage and Kindness,
Never ceasing to walk in Wonder.
We follow our ancient path.
For the Way of the sword is folded two;
Like the rose we have thorns,
And like the rose, we unfold.

- Ji Aoi Isshi
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com