2554-07-29

การจัดลำดับความสำคัญ
             ชีวิตของเราจะต้องทำสิ่งใด ตามลำดับความสำคัญ ไม่ใช่ตามความเร่งด่วน หรือตามกิจกรรมต่าง ๆ เราจะต้องเป็นเจ้าของชีวิตของเรา อย่าให้สิ่งอื่นมาควบคุมเราได้ พระเจ้าทรงให้สติปัญญาแก่เราแล้ว ดังนั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ ได้แก่
  1. Your personal relationship with God
  2. Your family
  3. Your Christian ministry (Church)
  4. Your job
              ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องระลึกถึงลำดับความสำคัญนี้ให้ดี เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ใช่ให้สิ่งอื่นมาควบคุมเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ต้องมาก่อนเสมอ เนื่องจากพระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจน ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด และให้รักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด สุดกำลังของเรา
ส่วนอันดับสองนั้น เราจะต้องเชื่อฟังบิดามารดา ดูแลท่านให้ดี โดยดูได้จากบัญญัติ 10 ประการ ในส่วนของการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้น พระเจ้าได้ให้เราเชื่อฟังบิดามารดาเป็นข้อแรก และยังมีพระสัญญาไว้ด้วยอีกต่างหาก การรับใช้ที่คริสตจักรนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจาก พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์ เป็นอวัยวะต่าง ๆ กัน ร่วมกันรับใช้ โดยทรงให้ของประทานแต่ละคนต่าง ๆ กัน

              ส่วนธุรกิจ การงาน การเรียนของเรานั้น จะต้องมาเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เรารับใช้จนเสียการเรียน เนื่องจาก ชีวิตของเราจะต้องเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อให้ผู้อื่นสรรเสริญพระเจ้า เราจึงต้องมีการเรียนที่ดี และเราก็มั่นใจว่า ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้ว พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้อย่างแน่นอน
ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะในวัยเรียน เนื่องจากการสอบ รายงานต่าง ๆ ทำให้บางครั้งเราตัดสินใจที่จะขาดการประชุมในวันอาทิตย์ ซึ่งพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก
เรื่องนี้ผมก็อยากเป็นพยานแก่พี่น้องนะครับ สมัยที่พี่เรียนแพทย์นั้น พี่พยายามที่จะมาทุกอาทิตย์ ยกเว้นวันที่ติดเวร หรือช่วงที่ห่างจากพระเจ้า ซึ่งปกติวันอาทิตย์จะเป็นวันที่มีเวลาอ่านหนังสือมาก ดังนั้น การมาโบสถ์ จึงเป็นการที่จะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอน เพราะว่าเสียเวลาอ่านหนังสือไป 1 วัน แต่ผมกลับได้เห็นพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายผ่านทางผลการเรียนของผม ซึ่งผมมั่นใจว่าผมไม่สามารถทำได้เองอยู่แล้ว แล้วพระเจ้าก็ได้อวยพรผมอีกหลาย ๆ เรื่อง ผมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ ได้ชนะเลิศการทำวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ไม่มีใครอยากทำ ผมจึงอยากให้พี่น้องสัตย์ซื่อต่อวันสะบาโต ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นวันที่ให้เราได้พัก เป็นคำสั่งอีกต่างหากในบัญญัติ 10 ประการ (ข้อที่ 4) จงเชื่อ แล้วจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ มีผู้ที่ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาได้ดีมาก ดังนี้
  1. All men are created equal with respect to time.
  2. We will always have enough time to do God’s will.
  3. Time is lost on the smaller things first (gaps between activities).
  4. Relaxation is not wasted time (Sabbath).
  5. Time management is a measure of knowing God’s will

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com